קבצי Dll שמתחילים ב- V

שם קובץ תיאור הורדות
v3d_87.dll N/A 2946
V3HostingFilter.dll V3 Hosting Print Pipeline Filter 2448
V3InetGS.dll V3INetGS 778
vadvapi32.dll N/A 2938
vafxu.dll VideoAudio Framework 3625
VAN.dll View Available Networks 1362
Vault.dll Windows vault Control Panel 1147
vaultcli.dll Credential Vault Client Library 2473
VaultCredProvider.dll Vault Credential Provider 3649
VaultRoaming.dll Vault Roaming 1975
vaultsvc.dll Credential Manager Service 4446
VB40016.DLL N/A 4057
VB40032.DLL Visual Basic 4.0 runtime library 1564
VB5FR.DLL Ressources internationales de l'environnement Visual Basic 4067
VB6FR.DLL Ressources internationales de l'environnement Visual Basic 2601
VB6KO.DLL Visual Basic Environment International Resources 1945
VB6STKIT.DLL Visual Basic Setup Toolkit Library DLL 4587
Vba332.dll Visual Basic for Applications Development Environment 1333
VbaIntegration.dll Corel Graphics Applications VBA Integration 4756
vbajet32.dll Visual Basic for Applications Development Environment - Expression Service Loader 2485
vBase100.dll vBase 4218
vBase90.dll N/A 3324
VBE7INTL.DLL Visual Basic-miljo, internationella resurser 2763
VBIO.DLL N/A 2762
VBoxD3D9wddm.dll N/A 4300
VBoxDD.dll N/A 3494
VBoxDDU.dll VirtualBox VMM Devices and Drivers Utilities 2927
VBoxDisp.dll VirtualBox Display Driver 2439
VBoxDispD3D.dll VirtualBox Video Usermode D3D Driver 1840
VBoxHook.dll VirtualBox Hook Driver 3988
VBoxMRXNP.dll VirtualBox Shared Folders Minirdr NP 735
VBoxOGL.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3443
VBoxOGLarrayspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3228
VBoxOGLcrutil.dll VirtualBox crOpenGL ICD 4403
VBoxOGLerrorspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3872
VBoxOGLfeedbackspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 2704
VBoxOGLpackspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 4044
VBoxOGLpassthroughspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 1184
VBoxRT.dll VirtualBox Runtime 1647
Vbrun100.dll N/A 1846
VBRUN200.DLL N/A 947
VBRUN300.DLL N/A 1881
vbscript.dll Microsoft (R) VBScript 1199
vbssv.dll Microsoft (r) VBScript internationella resurser 1870
vccorlib140.dll Microsoft ® VC WinRT core library 3622
vcdex.dll 32-bit MSCDEX Virtual Device Driver 2326
VclStylesinno.dll N/A 1194
vcomctl32.dll N/A 4689
vcomp.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime DLL 4672
vcomp100.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 2464
vcomp110.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 670
vcomp120.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 4321
vcomp140.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 658
vcomp90.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 2852
vcruntime140.dll Microsoft® C Runtime Library 9910
vcruntime140d.dll Microsoft® C Runtime Library 2670
VCT32161.dll Voxware Compression Toolkit 4556
vdmdbg.dll VDMDBG.DLL 3829
vdmredir.dll Virtual Dos Machine Network Interface Library 4432
vds_ps.dll Microsoft® Virtual Disk Service proxy/stub 4058
vdsbas.dll Virtual Disk Service Basic Provider 2743
vdsdyn.dll VDS Dynamic Volume Provider, Version 2.1.0.1 1843
vdsutil.dll Virtual Disk Service Utility Library 1406
vdsvd.dll VDS Virtual Disk Provider, Version 1.0 5004
vdswmi.dll WMI Provider for VDS 3142
vdwmapi.dll N/A 2242
vegas110k.dll Vegas Pro 1045
vegas130k.dll VEGAS Pro 4616
ver.dll N/A 888
verifier.dll Standard application verifier provider dll 5098
verify.dll Java(TM) Platform SE binary 5059
version.dll Version Checking and File Installation Libraries 4952
VersionModule.dll N/A 4589
versit.dll vCard and vCalendar support DLL for Win32 2235
vfp9r.dll Microsoft Visual FoxPro 9.0 SP2 Runtime Library 3199
vfpodbc.dll vfpodbc 4283
vfwwdm32.dll VfW MM Driver for WDM Video Capture Devices 880
vga.dll VGA 16 Colour Display Driver 3764
vga256.dll 256 Color VGA\SVGA Display Driver 1199
vga64k.dll 32K/64K color VGA\SVGA Display Driver 1810
VGCore.dll VGCore.dll 578
vgdiplus.dll GDI+ Client DLL 2091
vgui.dll N/A 1530
vgui2_s.dll vgui2_s.dll (buildbot_winslave04_steam_steam_rel_client_win32@winslave04) 1778
vguimatsurface.dll N/A 1875
VhdProvider.dll DISM VHD Image Provider 4217
VideoToolbox.dll VideoToolbox 3968
VIDRESZR.DLL Windows Media Resizer 636
viewprov.dll WMI View Provider 1315
virtdisk.dll Virtual Disk API DLL 2630
VirtualSmartcardReader.dll WDF:UMDF Virtual Smartcard Reader User-Mode Driver 1369
vision.dll Topographic Map Viewing Software 2988
Vision100.dll Vision (TM) Engine 963
vision90.dll Vision (TM) Engine 1712
VistaCooperation_u.dll VistaCooperation 4463
vivoxoal.dll OpenAL 2042
vivoxplatform.dll Vivox Platform 1348
vivoxsdk.dll Vivox Communications API 3263
vjoy.dll 32-bit Joystick Virtual Device Driver 2428
vkernel32.dll N/A 1334
VLB32.DLL Windows Virtual Listbox 4177
VmApplicationHealthMonitorProxy.dll VM Application Health Monitor proxy dll 2382
VmbusCoinstaller.dll Hyper-V VMBUS Coinstaller 3126
vmbuspipe.dll VmBus User Mode Pipe DLL 3424
vmbusres.dll Библиотека ресурсов шины VMBus 3750
VMBusVideoD.dll Microsoft VMBus Video Device Display Driver 2249
vmcryptolib.dll VMware Software Cryptographic Implementation v1.0 2419
VmdCoinstall.dll Hyper-V Integration Components Coinstaller 4865
vmicres.dll Библиотека ресурсов службы компонента интеграции виртуальных машин 3019
vmictimeprovider.dll Virtual Machine Integration Component Time Sync Provider Library 4039
VMProtectSDK32.dll N/A 2185
vmrdvcore.dll VmRdvCore EndPoints 2181
vmstorfltres.dll Библиотека ресурсов фильтра хранилища виртуальных машин 1879
vmsvcrt.dll N/A 1635
vmwarebase.dll VMware base library 3502
vntdll.dll NT Layer DLL 3219
VOBSUB.DLL vobsub DLL 682
voip.dll N/A 3495
vorbis.dll N/A 3821
vorbisenc.dll VorbisEnc Dynamic Link Library 723
vorbisfile_vs2010_x64_rwdi.dll N/A 4961
vorbisfile_vs2010_x86_rwdi.dll N/A 2325
vorbisfile.dll VorbisFile Dynamic Link Library 2201
vorbishooked.dll N/A 4188
vpmsece.dll Norton AntiVirus 3558
vpnclientpsprovider.dll VPN Client WMIv2 Provider 958
vpnike.dll VPNIKE Protocol Engine - Test dll 3431
vpnikeapi.dll VPN IKE API's 2895
vpshellres.dll Symantec AntiVirus 2844
vpxmt.dll N/A 2565
VRDPAuth.dll N/A 1590
VscMgrPS.dll Microsoft Virtual Smart Card Manager Proxy/Stub 3342
vscore.dll N/A 2815
vsdata.dll TrueVector Service DLL 1227
vshell32.dll Windows Shell Common Dll 1736
vsinit.dll TrueVector Service 3710
vslipsync.dll N/A 2495
vsmonapi.dll TrueVector Client Interface 2569
vsnetutils.dll TrueVector Service 4882
vspubapi.dll TrueVector Service 1642
vss_ps.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Service proxy/stub 4727
vssapi.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Requestor/Writer Services API DLL 4336
vsstrace.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Service Tracing Library 4839
vsswmi.dll WMI Provider for VSS 1923
vstdlib_s.dll vstdlib_ s.dll 4087
vstdlib_s64.dll vstdlib_ s.dll 1150
vstdlib.dll vstdlib_ s.dll 2541
VsUi50.dll VSUI50 Resources 3723
vsutil.dll TrueVector Service 4906
VtwCtl.dll ISNAPCTL DLL 1059
vulkan-1.dll Vulkan Loader 3728
vuser32.dll N/A 4504
vuxtheme.dll Microsoft UxTheme Library 1149
vvo.dll N/A 4438
vvof.dll N/A 4717
vwipxspx.dll Virtual Dos Machine IPX/SPX Interface Library 4648
vxmath.dll VxMath 3527