קבצי Dll שמתחילים ב- V

שם קובץ תיאור הורדות
v3d_87.dll N/A 2937
V3HostingFilter.dll V3 Hosting Print Pipeline Filter 2446
V3InetGS.dll V3INetGS 777
vadvapi32.dll N/A 2934
vafxu.dll VideoAudio Framework 3625
VAN.dll View Available Networks 1355
Vault.dll Windows vault Control Panel 1137
vaultcli.dll Credential Vault Client Library 2461
VaultCredProvider.dll Vault Credential Provider 3647
VaultRoaming.dll Vault Roaming 1971
vaultsvc.dll Credential Manager Service 4444
VB40016.DLL N/A 4057
VB40032.DLL Visual Basic 4.0 runtime library 1563
VB5FR.DLL Ressources internationales de l'environnement Visual Basic 4067
VB6FR.DLL Ressources internationales de l'environnement Visual Basic 2600
VB6KO.DLL Visual Basic Environment International Resources 1945
VB6STKIT.DLL Visual Basic Setup Toolkit Library DLL 4587
Vba332.dll Visual Basic for Applications Development Environment 1327
VbaIntegration.dll Corel Graphics Applications VBA Integration 4753
vbajet32.dll Visual Basic for Applications Development Environment - Expression Service Loader 2465
vBase100.dll vBase 4218
vBase90.dll N/A 3323
VBE7INTL.DLL Visual Basic-miljo, internationella resurser 2763
VBIO.DLL N/A 2761
VBoxD3D9wddm.dll N/A 4299
VBoxDD.dll N/A 3493
VBoxDDU.dll VirtualBox VMM Devices and Drivers Utilities 2925
VBoxDisp.dll VirtualBox Display Driver 2437
VBoxDispD3D.dll VirtualBox Video Usermode D3D Driver 1834
VBoxHook.dll VirtualBox Hook Driver 3984
VBoxMRXNP.dll VirtualBox Shared Folders Minirdr NP 719
VBoxOGL.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3442
VBoxOGLarrayspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3226
VBoxOGLcrutil.dll VirtualBox crOpenGL ICD 4403
VBoxOGLerrorspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3871
VBoxOGLfeedbackspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 2703
VBoxOGLpackspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 4044
VBoxOGLpassthroughspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 1183
VBoxRT.dll VirtualBox Runtime 1642
Vbrun100.dll N/A 1844
VBRUN200.DLL N/A 946
VBRUN300.DLL N/A 1881
vbscript.dll Microsoft (R) VBScript 1196
vbssv.dll Microsoft (r) VBScript internationella resurser 1863
vccorlib140.dll Microsoft ® VC WinRT core library 3620
vcdex.dll 32-bit MSCDEX Virtual Device Driver 2325
VclStylesinno.dll N/A 1194
vcomctl32.dll N/A 4689
vcomp.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime DLL 4668
vcomp100.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 2461
vcomp110.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 662
vcomp120.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 4319
vcomp140.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 648
vcomp90.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 2846
vcruntime140.dll Microsoft® C Runtime Library 9876
vcruntime140d.dll Microsoft® C Runtime Library 2670
VCT32161.dll Voxware Compression Toolkit 4555
vdmdbg.dll VDMDBG.DLL 3817
vdmredir.dll Virtual Dos Machine Network Interface Library 4427
vds_ps.dll Microsoft® Virtual Disk Service proxy/stub 4048
vdsbas.dll Virtual Disk Service Basic Provider 2739
vdsdyn.dll VDS Dynamic Volume Provider, Version 2.1.0.1 1831
vdsutil.dll Virtual Disk Service Utility Library 1399
vdsvd.dll VDS Virtual Disk Provider, Version 1.0 5003
vdswmi.dll WMI Provider for VDS 3138
vdwmapi.dll N/A 2242
vegas110k.dll Vegas Pro 1044
vegas130k.dll VEGAS Pro 4616
ver.dll N/A 886
verifier.dll Standard application verifier provider dll 5082
verify.dll Java(TM) Platform SE binary 5054
version.dll Version Checking and File Installation Libraries 4945
VersionModule.dll N/A 4585
versit.dll vCard and vCalendar support DLL for Win32 2234
vfp9r.dll Microsoft Visual FoxPro 9.0 SP2 Runtime Library 3199
vfpodbc.dll vfpodbc 4281
vfwwdm32.dll VfW MM Driver for WDM Video Capture Devices 864
vga.dll VGA 16 Colour Display Driver 3764
vga256.dll 256 Color VGA\SVGA Display Driver 1198
vga64k.dll 32K/64K color VGA\SVGA Display Driver 1809
VGCore.dll VGCore.dll 578
vgdiplus.dll GDI+ Client DLL 2088
vgui.dll N/A 1529
vgui2_s.dll vgui2_s.dll (buildbot_winslave04_steam_steam_rel_client_win32@winslave04) 1778
vguimatsurface.dll N/A 1875
VhdProvider.dll DISM VHD Image Provider 4217
VideoToolbox.dll VideoToolbox 3965
VIDRESZR.DLL Windows Media Resizer 635
viewprov.dll WMI View Provider 1313
virtdisk.dll Virtual Disk API DLL 2626
VirtualSmartcardReader.dll WDF:UMDF Virtual Smartcard Reader User-Mode Driver 1368
vision.dll Topographic Map Viewing Software 2986
Vision100.dll Vision (TM) Engine 962
vision90.dll Vision (TM) Engine 1711
VistaCooperation_u.dll VistaCooperation 4463
vivoxoal.dll OpenAL 2035
vivoxplatform.dll Vivox Platform 1339
vivoxsdk.dll Vivox Communications API 3259
vjoy.dll 32-bit Joystick Virtual Device Driver 2422
vkernel32.dll N/A 1334
VLB32.DLL Windows Virtual Listbox 4177
VmApplicationHealthMonitorProxy.dll VM Application Health Monitor proxy dll 2382
VmbusCoinstaller.dll Hyper-V VMBUS Coinstaller 3126
vmbuspipe.dll VmBus User Mode Pipe DLL 3422
vmbusres.dll Библиотека ресурсов шины VMBus 3750
VMBusVideoD.dll Microsoft VMBus Video Device Display Driver 2245
vmcryptolib.dll VMware Software Cryptographic Implementation v1.0 2419
VmdCoinstall.dll Hyper-V Integration Components Coinstaller 4865
vmicres.dll Библиотека ресурсов службы компонента интеграции виртуальных машин 3018
vmictimeprovider.dll Virtual Machine Integration Component Time Sync Provider Library 4039
VMProtectSDK32.dll N/A 2183
vmrdvcore.dll VmRdvCore EndPoints 2179
vmstorfltres.dll Библиотека ресурсов фильтра хранилища виртуальных машин 1875
vmsvcrt.dll N/A 1633
vmwarebase.dll VMware base library 3502
vntdll.dll NT Layer DLL 3219
VOBSUB.DLL vobsub DLL 682
voip.dll N/A 3489
vorbis.dll N/A 3812
vorbisenc.dll VorbisEnc Dynamic Link Library 722
vorbisfile_vs2010_x64_rwdi.dll N/A 4960
vorbisfile_vs2010_x86_rwdi.dll N/A 2325
vorbisfile.dll VorbisFile Dynamic Link Library 2201
vorbishooked.dll N/A 4187
vpmsece.dll Norton AntiVirus 3558
vpnclientpsprovider.dll VPN Client WMIv2 Provider 957
vpnike.dll VPNIKE Protocol Engine - Test dll 3431
vpnikeapi.dll VPN IKE API's 2887
vpshellres.dll Symantec AntiVirus 2841
vpxmt.dll N/A 2565
VRDPAuth.dll N/A 1583
VscMgrPS.dll Microsoft Virtual Smart Card Manager Proxy/Stub 3339
vscore.dll N/A 2813
vsdata.dll TrueVector Service DLL 1227
vshell32.dll Windows Shell Common Dll 1736
vsinit.dll TrueVector Service 3710
vslipsync.dll N/A 2495
vsmonapi.dll TrueVector Client Interface 2567
vsnetutils.dll TrueVector Service 4882
vspubapi.dll TrueVector Service 1641
vss_ps.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Service proxy/stub 4715
vssapi.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Requestor/Writer Services API DLL 4331
vsstrace.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Service Tracing Library 4813
vsswmi.dll WMI Provider for VSS 1917
vstdlib_s.dll vstdlib_ s.dll 4080
vstdlib_s64.dll vstdlib_ s.dll 1150
vstdlib.dll vstdlib_ s.dll 2540
VsUi50.dll VSUI50 Resources 3723
vsutil.dll TrueVector Service 4902
VtwCtl.dll ISNAPCTL DLL 1059
vulkan-1.dll Vulkan Loader 3728
vuser32.dll N/A 4502
vuxtheme.dll Microsoft UxTheme Library 1149
vvo.dll N/A 4431
vvof.dll N/A 4716
vwipxspx.dll Virtual Dos Machine IPX/SPX Interface Library 4648
vxmath.dll VxMath 3522