קבצי Dll שמתחילים ב- V

שם קובץ תיאור הורדות
v3d_87.dll N/A 2935
V3HostingFilter.dll V3 Hosting Print Pipeline Filter 2446
V3InetGS.dll V3INetGS 776
vadvapi32.dll N/A 2934
vafxu.dll VideoAudio Framework 3623
VAN.dll View Available Networks 1347
Vault.dll Windows vault Control Panel 1130
vaultcli.dll Credential Vault Client Library 2450
VaultCredProvider.dll Vault Credential Provider 3645
VaultRoaming.dll Vault Roaming 1969
vaultsvc.dll Credential Manager Service 4442
VB40016.DLL N/A 4056
VB40032.DLL Visual Basic 4.0 runtime library 1562
VB5FR.DLL Ressources internationales de l'environnement Visual Basic 4067
VB6FR.DLL Ressources internationales de l'environnement Visual Basic 2600
VB6KO.DLL Visual Basic Environment International Resources 1945
VB6STKIT.DLL Visual Basic Setup Toolkit Library DLL 4587
Vba332.dll Visual Basic for Applications Development Environment 1325
VbaIntegration.dll Corel Graphics Applications VBA Integration 4751
vbajet32.dll Visual Basic for Applications Development Environment - Expression Service Loader 2458
vBase100.dll vBase 4217
vBase90.dll N/A 3318
VBE7INTL.DLL Visual Basic-miljo, internationella resurser 2762
VBIO.DLL N/A 2761
VBoxD3D9wddm.dll N/A 4298
VBoxDD.dll N/A 3491
VBoxDDU.dll VirtualBox VMM Devices and Drivers Utilities 2925
VBoxDisp.dll VirtualBox Display Driver 2433
VBoxDispD3D.dll VirtualBox Video Usermode D3D Driver 1834
VBoxHook.dll VirtualBox Hook Driver 3982
VBoxMRXNP.dll VirtualBox Shared Folders Minirdr NP 703
VBoxOGL.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3439
VBoxOGLarrayspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3222
VBoxOGLcrutil.dll VirtualBox crOpenGL ICD 4399
VBoxOGLerrorspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3870
VBoxOGLfeedbackspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 2700
VBoxOGLpackspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 4041
VBoxOGLpassthroughspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 1181
VBoxRT.dll VirtualBox Runtime 1640
Vbrun100.dll N/A 1842
VBRUN200.DLL N/A 946
VBRUN300.DLL N/A 1881
vbscript.dll Microsoft (R) VBScript 1184
vbssv.dll Microsoft (r) VBScript internationella resurser 1861
vccorlib140.dll Microsoft ® VC WinRT core library 3618
vcdex.dll 32-bit MSCDEX Virtual Device Driver 2324
VclStylesinno.dll N/A 1192
vcomctl32.dll N/A 4687
vcomp.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime DLL 4664
vcomp100.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 2454
vcomp110.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 659
vcomp120.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 4318
vcomp140.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 645
vcomp90.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 2836
vcruntime140.dll Microsoft® C Runtime Library 9861
vcruntime140d.dll Microsoft® C Runtime Library 2666
VCT32161.dll Voxware Compression Toolkit 4554
vdmdbg.dll VDMDBG.DLL 3806
vdmredir.dll Virtual Dos Machine Network Interface Library 4426
vds_ps.dll Microsoft® Virtual Disk Service proxy/stub 4043
vdsbas.dll Virtual Disk Service Basic Provider 2732
vdsdyn.dll VDS Dynamic Volume Provider, Version 2.1.0.1 1817
vdsutil.dll Virtual Disk Service Utility Library 1387
vdsvd.dll VDS Virtual Disk Provider, Version 1.0 5000
vdswmi.dll WMI Provider for VDS 3136
vdwmapi.dll N/A 2241
vegas110k.dll Vegas Pro 1041
vegas130k.dll VEGAS Pro 4616
ver.dll N/A 886
verifier.dll Standard application verifier provider dll 5073
verify.dll Java(TM) Platform SE binary 5048
version.dll Version Checking and File Installation Libraries 4935
VersionModule.dll N/A 4584
versit.dll vCard and vCalendar support DLL for Win32 2233
vfp9r.dll Microsoft Visual FoxPro 9.0 SP2 Runtime Library 3198
vfpodbc.dll vfpodbc 4280
vfwwdm32.dll VfW MM Driver for WDM Video Capture Devices 858
vga.dll VGA 16 Colour Display Driver 3756
vga256.dll 256 Color VGA\SVGA Display Driver 1195
vga64k.dll 32K/64K color VGA\SVGA Display Driver 1807
VGCore.dll VGCore.dll 576
vgdiplus.dll GDI+ Client DLL 2088
vgui.dll N/A 1529
vgui2_s.dll vgui2_s.dll (buildbot_winslave04_steam_steam_rel_client_win32@winslave04) 1777
vguimatsurface.dll N/A 1872
VhdProvider.dll DISM VHD Image Provider 4215
VideoToolbox.dll VideoToolbox 3962
VIDRESZR.DLL Windows Media Resizer 631
viewprov.dll WMI View Provider 1310
virtdisk.dll Virtual Disk API DLL 2621
VirtualSmartcardReader.dll WDF:UMDF Virtual Smartcard Reader User-Mode Driver 1366
vision.dll Topographic Map Viewing Software 2981
Vision100.dll Vision (TM) Engine 961
vision90.dll Vision (TM) Engine 1710
VistaCooperation_u.dll VistaCooperation 4459
vivoxoal.dll OpenAL 2032
vivoxplatform.dll Vivox Platform 1336
vivoxsdk.dll Vivox Communications API 3257
vjoy.dll 32-bit Joystick Virtual Device Driver 2422
vkernel32.dll N/A 1334
VLB32.DLL Windows Virtual Listbox 4177
VmApplicationHealthMonitorProxy.dll VM Application Health Monitor proxy dll 2382
VmbusCoinstaller.dll Hyper-V VMBUS Coinstaller 3123
vmbuspipe.dll VmBus User Mode Pipe DLL 3420
vmbusres.dll Библиотека ресурсов шины VMBus 3747
VMBusVideoD.dll Microsoft VMBus Video Device Display Driver 2243
vmcryptolib.dll VMware Software Cryptographic Implementation v1.0 2419
VmdCoinstall.dll Hyper-V Integration Components Coinstaller 4864
vmicres.dll Библиотека ресурсов службы компонента интеграции виртуальных машин 3016
vmictimeprovider.dll Virtual Machine Integration Component Time Sync Provider Library 4038
VMProtectSDK32.dll N/A 2183
vmrdvcore.dll VmRdvCore EndPoints 2179
vmstorfltres.dll Библиотека ресурсов фильтра хранилища виртуальных машин 1874
vmsvcrt.dll N/A 1630
vmwarebase.dll VMware base library 3502
vntdll.dll NT Layer DLL 3217
VOBSUB.DLL vobsub DLL 682
voip.dll N/A 3487
vorbis.dll N/A 3807
vorbisenc.dll VorbisEnc Dynamic Link Library 720
vorbisfile_vs2010_x64_rwdi.dll N/A 4959
vorbisfile_vs2010_x86_rwdi.dll N/A 2325
vorbisfile.dll VorbisFile Dynamic Link Library 2197
vorbishooked.dll N/A 4186
vpmsece.dll Norton AntiVirus 3557
vpnclientpsprovider.dll VPN Client WMIv2 Provider 956
vpnike.dll VPNIKE Protocol Engine - Test dll 3428
vpnikeapi.dll VPN IKE API's 2873
vpshellres.dll Symantec AntiVirus 2840
vpxmt.dll N/A 2564
VRDPAuth.dll N/A 1583
VscMgrPS.dll Microsoft Virtual Smart Card Manager Proxy/Stub 3335
vscore.dll N/A 2813
vsdata.dll TrueVector Service DLL 1226
vshell32.dll Windows Shell Common Dll 1734
vsinit.dll TrueVector Service 3709
vslipsync.dll N/A 2495
vsmonapi.dll TrueVector Client Interface 2565
vsnetutils.dll TrueVector Service 4881
vspubapi.dll TrueVector Service 1639
vss_ps.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Service proxy/stub 4707
vssapi.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Requestor/Writer Services API DLL 4315
vsstrace.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Service Tracing Library 4799
vsswmi.dll WMI Provider for VSS 1914
vstdlib_s.dll vstdlib_ s.dll 4076
vstdlib_s64.dll vstdlib_ s.dll 1149
vstdlib.dll vstdlib_ s.dll 2537
VsUi50.dll VSUI50 Resources 3721
vsutil.dll TrueVector Service 4898
VtwCtl.dll ISNAPCTL DLL 1057
vulkan-1.dll Vulkan Loader 3727
vuser32.dll N/A 4501
vuxtheme.dll Microsoft UxTheme Library 1147
vvo.dll N/A 4431
vvof.dll N/A 4715
vwipxspx.dll Virtual Dos Machine IPX/SPX Interface Library 4648
vxmath.dll VxMath 3522