קבצי Dll שמתחילים ב- V

שם קובץ תיאור הורדות
v3d_87.dll N/A 2934
V3HostingFilter.dll V3 Hosting Print Pipeline Filter 2442
V3InetGS.dll V3INetGS 774
vadvapi32.dll N/A 2932
vafxu.dll VideoAudio Framework 3621
VAN.dll View Available Networks 1327
Vault.dll Windows vault Control Panel 1115
vaultcli.dll Credential Vault Client Library 2429
VaultCredProvider.dll Vault Credential Provider 3643
VaultRoaming.dll Vault Roaming 1966
vaultsvc.dll Credential Manager Service 4437
VB40016.DLL N/A 4056
VB40032.DLL Visual Basic 4.0 runtime library 1561
VB5FR.DLL Ressources internationales de l'environnement Visual Basic 4066
VB6FR.DLL Ressources internationales de l'environnement Visual Basic 2599
VB6KO.DLL Visual Basic Environment International Resources 1944
VB6STKIT.DLL Visual Basic Setup Toolkit Library DLL 4585
Vba332.dll Visual Basic for Applications Development Environment 1322
VbaIntegration.dll Corel Graphics Applications VBA Integration 4749
vbajet32.dll Visual Basic for Applications Development Environment - Expression Service Loader 2448
vBase100.dll vBase 4217
vBase90.dll N/A 3316
VBE7INTL.DLL Visual Basic-miljo, internationella resurser 2761
VBIO.DLL N/A 2760
VBoxD3D9wddm.dll N/A 4295
VBoxDD.dll N/A 3487
VBoxDDU.dll VirtualBox VMM Devices and Drivers Utilities 2923
VBoxDisp.dll VirtualBox Display Driver 2429
VBoxDispD3D.dll VirtualBox Video Usermode D3D Driver 1828
VBoxHook.dll VirtualBox Hook Driver 3977
VBoxMRXNP.dll VirtualBox Shared Folders Minirdr NP 678
VBoxOGL.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3434
VBoxOGLarrayspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3217
VBoxOGLcrutil.dll VirtualBox crOpenGL ICD 4393
VBoxOGLerrorspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3864
VBoxOGLfeedbackspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 2693
VBoxOGLpackspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 4040
VBoxOGLpassthroughspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 1169
VBoxRT.dll VirtualBox Runtime 1634
Vbrun100.dll N/A 1839
VBRUN200.DLL N/A 945
VBRUN300.DLL N/A 1880
vbscript.dll Microsoft (R) VBScript 1127
vbssv.dll Microsoft (r) VBScript internationella resurser 1858
vccorlib140.dll Microsoft ® VC WinRT core library 3612
vcdex.dll 32-bit MSCDEX Virtual Device Driver 2322
VclStylesinno.dll N/A 1191
vcomctl32.dll N/A 4685
vcomp.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime DLL 4658
vcomp100.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 2445
vcomp110.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 649
vcomp120.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 4314
vcomp140.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 641
vcomp90.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 2825
vcruntime140.dll Microsoft® C Runtime Library 9818
vcruntime140d.dll Microsoft® C Runtime Library 2659
VCT32161.dll Voxware Compression Toolkit 4552
vdmdbg.dll VDMDBG.DLL 3786
vdmredir.dll Virtual Dos Machine Network Interface Library 4418
vds_ps.dll Microsoft® Virtual Disk Service proxy/stub 4021
vdsbas.dll Virtual Disk Service Basic Provider 2722
vdsdyn.dll VDS Dynamic Volume Provider, Version 2.1.0.1 1796
vdsutil.dll Virtual Disk Service Utility Library 1377
vdsvd.dll VDS Virtual Disk Provider, Version 1.0 4993
vdswmi.dll WMI Provider for VDS 3130
vdwmapi.dll N/A 2238
vegas110k.dll Vegas Pro 1038
vegas130k.dll VEGAS Pro 4614
ver.dll N/A 882
verifier.dll Standard application verifier provider dll 5048
verify.dll Java(TM) Platform SE binary 5037
version.dll Version Checking and File Installation Libraries 4903
VersionModule.dll N/A 4584
versit.dll vCard and vCalendar support DLL for Win32 2231
vfp9r.dll Microsoft Visual FoxPro 9.0 SP2 Runtime Library 3195
vfpodbc.dll vfpodbc 4270
vfwwdm32.dll VfW MM Driver for WDM Video Capture Devices 824
vga.dll VGA 16 Colour Display Driver 3751
vga256.dll 256 Color VGA\SVGA Display Driver 1192
vga64k.dll 32K/64K color VGA\SVGA Display Driver 1804
VGCore.dll VGCore.dll 575
vgdiplus.dll GDI+ Client DLL 2086
vgui.dll N/A 1528
vgui2_s.dll vgui2_s.dll (buildbot_winslave04_steam_steam_rel_client_win32@winslave04) 1775
vguimatsurface.dll N/A 1871
VhdProvider.dll DISM VHD Image Provider 4213
VideoToolbox.dll VideoToolbox 3952
VIDRESZR.DLL Windows Media Resizer 629
viewprov.dll WMI View Provider 1306
virtdisk.dll Virtual Disk API DLL 2611
VirtualSmartcardReader.dll WDF:UMDF Virtual Smartcard Reader User-Mode Driver 1365
vision.dll Topographic Map Viewing Software 2980
Vision100.dll Vision (TM) Engine 957
vision90.dll Vision (TM) Engine 1707
VistaCooperation_u.dll VistaCooperation 4455
vivoxoal.dll OpenAL 2017
vivoxplatform.dll Vivox Platform 1329
vivoxsdk.dll Vivox Communications API 3251
vjoy.dll 32-bit Joystick Virtual Device Driver 2421
vkernel32.dll N/A 1333
VLB32.DLL Windows Virtual Listbox 4176
VmApplicationHealthMonitorProxy.dll VM Application Health Monitor proxy dll 2379
VmbusCoinstaller.dll Hyper-V VMBUS Coinstaller 3117
vmbuspipe.dll VmBus User Mode Pipe DLL 3416
vmbusres.dll Библиотека ресурсов шины VMBus 3742
VMBusVideoD.dll Microsoft VMBus Video Device Display Driver 2240
vmcryptolib.dll VMware Software Cryptographic Implementation v1.0 2418
VmdCoinstall.dll Hyper-V Integration Components Coinstaller 4859
vmicres.dll Библиотека ресурсов службы компонента интеграции виртуальных машин 3014
vmictimeprovider.dll Virtual Machine Integration Component Time Sync Provider Library 4037
VMProtectSDK32.dll N/A 2182
vmrdvcore.dll VmRdvCore EndPoints 2176
vmstorfltres.dll Библиотека ресурсов фильтра хранилища виртуальных машин 1870
vmsvcrt.dll N/A 1629
vmwarebase.dll VMware base library 3499
vntdll.dll NT Layer DLL 3215
VOBSUB.DLL vobsub DLL 682
voip.dll N/A 3486
vorbis.dll N/A 3801
vorbisenc.dll VorbisEnc Dynamic Link Library 718
vorbisfile_vs2010_x64_rwdi.dll N/A 4958
vorbisfile_vs2010_x86_rwdi.dll N/A 2325
vorbisfile.dll VorbisFile Dynamic Link Library 2194
vorbishooked.dll N/A 4185
vpmsece.dll Norton AntiVirus 3555
vpnclientpsprovider.dll VPN Client WMIv2 Provider 954
vpnike.dll VPNIKE Protocol Engine - Test dll 3425
vpnikeapi.dll VPN IKE API's 2863
vpshellres.dll Symantec AntiVirus 2836
vpxmt.dll N/A 2564
VRDPAuth.dll N/A 1581
VscMgrPS.dll Microsoft Virtual Smart Card Manager Proxy/Stub 3327
vscore.dll N/A 2812
vsdata.dll TrueVector Service DLL 1222
vshell32.dll Windows Shell Common Dll 1733
vsinit.dll TrueVector Service 3708
vslipsync.dll N/A 2493
vsmonapi.dll TrueVector Client Interface 2563
vsnetutils.dll TrueVector Service 4881
vspubapi.dll TrueVector Service 1639
vss_ps.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Service proxy/stub 4692
vssapi.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Requestor/Writer Services API DLL 4309
vsstrace.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Service Tracing Library 4782
vsswmi.dll WMI Provider for VSS 1907
vstdlib_s.dll vstdlib_ s.dll 4052
vstdlib_s64.dll vstdlib_ s.dll 1147
vstdlib.dll vstdlib_ s.dll 2535
VsUi50.dll VSUI50 Resources 3720
vsutil.dll TrueVector Service 4897
VtwCtl.dll ISNAPCTL DLL 1056
vulkan-1.dll Vulkan Loader 3723
vuser32.dll N/A 4500
vuxtheme.dll Microsoft UxTheme Library 1145
vvo.dll N/A 4430
vvof.dll N/A 4714
vwipxspx.dll Virtual Dos Machine IPX/SPX Interface Library 4646
vxmath.dll VxMath 3520