קבצי Dll שמתחילים ב- Q

שם קובץ תיאור הורדות
q_encutl.dll RSA Encryption Utilities 1369
QAGENT.DLL Quarantine Agent Proxy 4152
qagentrt.dll Korningsmiljo for Quarantine Agent Service 2898
qasf.dll DirectShow ASF Support 998
qcap.dll DirectShow Runtime. 835
QCLIPROV.DLL Quarantine Client WMI Provider 1274
QDCSPI.DLL Norton QDCSPI Library 1241
qdv.dll DirectShow Runtime. 1987
qdvd.dll DirectShow DVD PlayBack Runtime. 1888
qedit.dll DirectShow Editing. 4528
qedwipes.dll DirectShow Editing SMPTE Wipes 4955
qfacebook.dll N/A 670
qgif4.dll C++ application development framework. 4410
qjson.dll N/A 1366
qmgr.dll Background Intelligent Transfer Service 2099
qmgrprxy.dll Background Intelligent Transfer Service Proxy 2869
qosname.dll Microsoft Windows GetQosByName Service Provider 3689
qoswmi.dll Network QoS WMI Module 3226
qrencode.dll N/A 4107
qscintilla2.dll N/A 2986
QSHVHOST.DLL Quarantine SHV Host 3389
QSVRMGMT.DLL Quarantine Server Management 4396
qt-dx331.DLL Qt 3357
qt-mt333.dll Qt 2703
qt-mt334.DLL Qt 1626
qt-mt338.dll Qt 1210
Qt3Support4.dll C++ application development framework. 1066
Qt5Charts.dll C++ application development framework. 3507
Qt5CLucene.dll C++ application development framework. 4883
Qt5Core.dll C++ application development framework. 1941
Qt5Cored.dll C++ application development framework. 3844
Qt5Declarative.dll C++ application development framework. 1047
Qt5Designer.dll C++ application development framework. 4487
Qt5DesignerComponents.dll Graphical user interface designer. 4696
Qt5Gui.dll C++ application development framework. 2512
Qt5Help.dll C++ application development framework. 4513
Qt5Multimedia.dll C++ application development framework. 3637
Qt5MultimediaWidgets.dll C++ application development framework. 1107
Qt5Network.dll C++ application development framework. 1722
Qt5NetworkMx32Qt55.dll 5.5.0.0.003 C++ application development framework. 1746
Qt5NetworkMx32Qt57.dll 5.7.0.0.6 C++ application development framework. 3489
Qt5OpenGL.dll C++ application development framework. 3081
Qt5PrintSupport.dll C++ application development framework. 1765
Qt5Qml.dll C++ application development framework. 849
Qt5Quick.dll C++ application development framework. 4087
Qt5QuickMx64Qt55.dll 5.5.1.0.2 C++ application development framework. 1891
Qt5Script.dll C++ application development framework. 3858
Qt5ScriptTools.dll C++ application development framework. 4229
Qt5Sensors.dll C++ application development framework. 4763
Qt5Sql.dll C++ application development framework. 4770
Qt5Svg.dll C++ application development framework. 1223
Qt5Test.dll C++ application development framework. 3137
Qt5V8.dll C++ application development framework. 2864
Qt5WebEngineWidgets.dll C++ application development framework. 3835
Qt5WebKit.dll C++ application development framework. 4937
Qt5WebKitWidgets.dll C++ application development framework. 4791
Qt5WebSockets.dll C++ application development framework. 4370
Qt5Widgets.dll C++ application development framework. 4434
Qt5WinExtras.dll C++ application development framework. 1323
Qt5Xml.dll C++ application development framework. 3952
Qt5XmlPatterns.dll C++ application development framework. 4629
qtaccessiblewidgets4.dll C++ application development framework. 4205
qtcf.dll N/A 4824
QtCLucene4.dll C++ application development framework. 4578
QtCore_nrm_x864.dll C++ application development framework. 3392
qtcore4.dll C++ application development framework. 3706
QtCoreADSK4.dll C++ application development framework. 3795
QtCored4.dll C++ application development framework. 4884
QtDeclarative4.dll C++ application development framework. 4767
QtDesigner4.dll Graphical user interface designer. 735
QtDesignerComponents4.dll Graphical user interface designer. 3121
QtGui4.dll C++ application development framework. 2471
QtGuid4.dll C++ application development framework. 3037
QtHelp4.dll Help application framework. 2671
qtintf70.dll Delphi-Qt2.x Interface Library 3688
qtmlClient.dll N/A 550
QTMovieWin.dll QTMovieWin.dll 1842
QtMultimedia4.dll C++ application development framework. 4189
qtnetwork4.dll C++ application development framework. 4808
QtOpenGL4.dll C++ application development framework. 1566
QtScript4.dll C++ application development framework. 2156
QtScriptTools4.dll C++ application development framework. 4197
QtSolutions_MFCMigrationFramework-2.8.dll N/A 3288
QtSql4.dll C++ application development framework. 2839
QtSvg4.dll C++ application development framework. 3304
QtTest4.dll Qt Unit Testing Library 686
qtwebkit4.dll C++ application development framework. 2573
QtXml4.DLL C++ application development framework. 2545
qtxmlpatterns4.dll C++ application development framework. 4452
quartz.dll DirectShow Runtime. 686
QuartzCore.dll QuartzCore DLL 4283
quazip.dll N/A 1408
Query.dll Content Index Utility DLL 4191
QuickFontCache_x64.dll N/A 941
QuickFontCache.dll N/A 551
QUTIL.DLL Quarantine Utilities 2357
qwave.dll Windows NT 3895