קבצי Dll שמתחילים ב- Q

שם קובץ תיאור הורדות
q_encutl.dll RSA Encryption Utilities 1370
QAGENT.DLL Quarantine Agent Proxy 4156
qagentrt.dll Korningsmiljo for Quarantine Agent Service 2904
qasf.dll DirectShow ASF Support 1010
qcap.dll DirectShow Runtime. 854
QCLIPROV.DLL Quarantine Client WMI Provider 1278
QDCSPI.DLL Norton QDCSPI Library 1242
qdv.dll DirectShow Runtime. 2008
qdvd.dll DirectShow DVD PlayBack Runtime. 1919
qedit.dll DirectShow Editing. 4573
qedwipes.dll DirectShow Editing SMPTE Wipes 4981
qfacebook.dll N/A 672
qgif4.dll C++ application development framework. 4414
qjson.dll N/A 1368
qmgr.dll Background Intelligent Transfer Service 2114
qmgrprxy.dll Background Intelligent Transfer Service Proxy 2881
qosname.dll Microsoft Windows GetQosByName Service Provider 3692
qoswmi.dll Network QoS WMI Module 3231
qrencode.dll N/A 4108
qscintilla2.dll N/A 2989
QSHVHOST.DLL Quarantine SHV Host 3396
QSVRMGMT.DLL Quarantine Server Management 4402
qt-dx331.DLL Qt 3359
qt-mt333.dll Qt 2704
qt-mt334.DLL Qt 1626
qt-mt338.dll Qt 1210
Qt3Support4.dll C++ application development framework. 1066
Qt5Charts.dll C++ application development framework. 3510
Qt5CLucene.dll C++ application development framework. 4885
Qt5Core.dll C++ application development framework. 1964
Qt5Cored.dll C++ application development framework. 3845
Qt5Declarative.dll C++ application development framework. 1048
Qt5Designer.dll C++ application development framework. 4488
Qt5DesignerComponents.dll Graphical user interface designer. 4698
Qt5Gui.dll C++ application development framework. 2513
Qt5Help.dll C++ application development framework. 4514
Qt5Multimedia.dll C++ application development framework. 3639
Qt5MultimediaWidgets.dll C++ application development framework. 1115
Qt5Network.dll C++ application development framework. 1738
Qt5NetworkMx32Qt55.dll 5.5.0.0.003 C++ application development framework. 1748
Qt5NetworkMx32Qt57.dll 5.7.0.0.6 C++ application development framework. 3490
Qt5OpenGL.dll C++ application development framework. 3087
Qt5PrintSupport.dll C++ application development framework. 1767
Qt5Qml.dll C++ application development framework. 851
Qt5Quick.dll C++ application development framework. 4089
Qt5QuickMx64Qt55.dll 5.5.1.0.2 C++ application development framework. 1895
Qt5Script.dll C++ application development framework. 3863
Qt5ScriptTools.dll C++ application development framework. 4230
Qt5Sensors.dll C++ application development framework. 4767
Qt5Sql.dll C++ application development framework. 4776
Qt5Svg.dll C++ application development framework. 1227
Qt5Test.dll C++ application development framework. 3139
Qt5V8.dll C++ application development framework. 2871
Qt5WebEngineWidgets.dll C++ application development framework. 3841
Qt5WebKit.dll C++ application development framework. 4939
Qt5WebKitWidgets.dll C++ application development framework. 4797
Qt5WebSockets.dll C++ application development framework. 4372
Qt5Widgets.dll C++ application development framework. 4441
Qt5WinExtras.dll C++ application development framework. 1328
Qt5Xml.dll C++ application development framework. 3955
Qt5XmlPatterns.dll C++ application development framework. 4635
qtaccessiblewidgets4.dll C++ application development framework. 4207
qtcf.dll N/A 4826
QtCLucene4.dll C++ application development framework. 4580
QtCore_nrm_x864.dll C++ application development framework. 3394
qtcore4.dll C++ application development framework. 3723
QtCoreADSK4.dll C++ application development framework. 3797
QtCored4.dll C++ application development framework. 4894
QtDeclarative4.dll C++ application development framework. 4770
QtDesigner4.dll Graphical user interface designer. 735
QtDesignerComponents4.dll Graphical user interface designer. 3123
QtGui4.dll C++ application development framework. 2479
QtGuid4.dll C++ application development framework. 3040
QtHelp4.dll Help application framework. 2673
qtintf70.dll Delphi-Qt2.x Interface Library 3690
qtmlClient.dll N/A 553
QTMovieWin.dll QTMovieWin.dll 1848
QtMultimedia4.dll C++ application development framework. 4191
qtnetwork4.dll C++ application development framework. 4813
QtOpenGL4.dll C++ application development framework. 1568
QtScript4.dll C++ application development framework. 2158
QtScriptTools4.dll C++ application development framework. 4198
QtSolutions_MFCMigrationFramework-2.8.dll N/A 3288
QtSql4.dll C++ application development framework. 2841
QtSvg4.dll C++ application development framework. 3309
QtTest4.dll Qt Unit Testing Library 688
qtwebkit4.dll C++ application development framework. 2578
QtXml4.DLL C++ application development framework. 2550
qtxmlpatterns4.dll C++ application development framework. 4453
quartz.dll DirectShow Runtime. 719
QuartzCore.dll QuartzCore DLL 4283
quazip.dll N/A 1408
Query.dll Content Index Utility DLL 4205
QuickFontCache_x64.dll N/A 942
QuickFontCache.dll N/A 551
QUTIL.DLL Quarantine Utilities 2358
qwave.dll Windows NT 3910