קבצי Dll שמתחילים ב- Q

שם קובץ תיאור הורדות
q_encutl.dll RSA Encryption Utilities 1367
QAGENT.DLL Quarantine Agent Proxy 4143
qagentrt.dll Korningsmiljo for Quarantine Agent Service 2877
qasf.dll DirectShow ASF Support 947
qcap.dll DirectShow Runtime. 799
QCLIPROV.DLL Quarantine Client WMI Provider 1268
QDCSPI.DLL Norton QDCSPI Library 1240
qdv.dll DirectShow Runtime. 1937
qdvd.dll DirectShow DVD PlayBack Runtime. 1866
qedit.dll DirectShow Editing. 4467
qedwipes.dll DirectShow Editing SMPTE Wipes 4918
qfacebook.dll N/A 664
qgif4.dll C++ application development framework. 4407
qjson.dll N/A 1358
qmgr.dll Background Intelligent Transfer Service 2044
qmgrprxy.dll Background Intelligent Transfer Service Proxy 2853
qosname.dll Microsoft Windows GetQosByName Service Provider 3682
qoswmi.dll Network QoS WMI Module 3222
qrencode.dll N/A 4100
qscintilla2.dll N/A 2979
QSHVHOST.DLL Quarantine SHV Host 3375
QSVRMGMT.DLL Quarantine Server Management 4385
qt-dx331.DLL Qt 3356
qt-mt333.dll Qt 2694
qt-mt334.DLL Qt 1625
qt-mt338.dll Qt 1206
Qt3Support4.dll C++ application development framework. 1061
Qt5Charts.dll C++ application development framework. 3501
Qt5CLucene.dll C++ application development framework. 4879
Qt5Core.dll C++ application development framework. 1914
Qt5Cored.dll C++ application development framework. 3841
Qt5Declarative.dll C++ application development framework. 1042
Qt5Designer.dll C++ application development framework. 4481
Qt5DesignerComponents.dll Graphical user interface designer. 4693
Qt5Gui.dll C++ application development framework. 2498
Qt5Help.dll C++ application development framework. 4508
Qt5Multimedia.dll C++ application development framework. 3628
Qt5MultimediaWidgets.dll C++ application development framework. 1099
Qt5Network.dll C++ application development framework. 1690
Qt5NetworkMx32Qt55.dll 5.5.0.0.003 C++ application development framework. 1742
Qt5NetworkMx32Qt57.dll 5.7.0.0.6 C++ application development framework. 3486
Qt5OpenGL.dll C++ application development framework. 3074
Qt5PrintSupport.dll C++ application development framework. 1759
Qt5Qml.dll C++ application development framework. 846
Qt5Quick.dll C++ application development framework. 4083
Qt5QuickMx64Qt55.dll 5.5.1.0.2 C++ application development framework. 1888
Qt5Script.dll C++ application development framework. 3853
Qt5ScriptTools.dll C++ application development framework. 4223
Qt5Sensors.dll C++ application development framework. 4760
Qt5Sql.dll C++ application development framework. 4755
Qt5Svg.dll C++ application development framework. 1210
Qt5Test.dll C++ application development framework. 3133
Qt5V8.dll C++ application development framework. 2860
Qt5WebEngineWidgets.dll C++ application development framework. 3829
Qt5WebKit.dll C++ application development framework. 4933
Qt5WebKitWidgets.dll C++ application development framework. 4778
Qt5WebSockets.dll C++ application development framework. 4367
Qt5Widgets.dll C++ application development framework. 4413
Qt5WinExtras.dll C++ application development framework. 1315
Qt5Xml.dll C++ application development framework. 3946
Qt5XmlPatterns.dll C++ application development framework. 4622
qtaccessiblewidgets4.dll C++ application development framework. 4197
qtcf.dll N/A 4816
QtCLucene4.dll C++ application development framework. 4571
QtCore_nrm_x864.dll C++ application development framework. 3387
qtcore4.dll C++ application development framework. 3656
QtCoreADSK4.dll C++ application development framework. 3788
QtCored4.dll C++ application development framework. 4880
QtDeclarative4.dll C++ application development framework. 4762
QtDesigner4.dll Graphical user interface designer. 733
QtDesignerComponents4.dll Graphical user interface designer. 3116
QtGui4.dll C++ application development framework. 2443
QtGuid4.dll C++ application development framework. 3032
QtHelp4.dll Help application framework. 2663
qtintf70.dll Delphi-Qt2.x Interface Library 3682
qtmlClient.dll N/A 537
QTMovieWin.dll QTMovieWin.dll 1827
QtMultimedia4.dll C++ application development framework. 4185
qtnetwork4.dll C++ application development framework. 4795
QtOpenGL4.dll C++ application development framework. 1560
QtScript4.dll C++ application development framework. 2152
QtScriptTools4.dll C++ application development framework. 4194
QtSolutions_MFCMigrationFramework-2.8.dll N/A 3285
QtSql4.dll C++ application development framework. 2827
QtSvg4.dll C++ application development framework. 3291
QtTest4.dll Qt Unit Testing Library 683
qtwebkit4.dll C++ application development framework. 2564
QtXml4.DLL C++ application development framework. 2540
qtxmlpatterns4.dll C++ application development framework. 4449
quartz.dll DirectShow Runtime. 661
QuartzCore.dll QuartzCore DLL 4275
quazip.dll N/A 1401
Query.dll Content Index Utility DLL 4167
QuickFontCache_x64.dll N/A 941
QuickFontCache.dll N/A 548
QUTIL.DLL Quarantine Utilities 2345
qwave.dll Windows NT 3872