קבצי Dll שמתחילים ב- Q

שם קובץ תיאור הורדות
q_encutl.dll RSA Encryption Utilities 1369
QAGENT.DLL Quarantine Agent Proxy 4149
qagentrt.dll Korningsmiljo for Quarantine Agent Service 2895
qasf.dll DirectShow ASF Support 995
qcap.dll DirectShow Runtime. 827
QCLIPROV.DLL Quarantine Client WMI Provider 1273
QDCSPI.DLL Norton QDCSPI Library 1241
qdv.dll DirectShow Runtime. 1981
qdvd.dll DirectShow DVD PlayBack Runtime. 1881
qedit.dll DirectShow Editing. 4515
qedwipes.dll DirectShow Editing SMPTE Wipes 4951
qfacebook.dll N/A 670
qgif4.dll C++ application development framework. 4410
qjson.dll N/A 1364
qmgr.dll Background Intelligent Transfer Service 2088
qmgrprxy.dll Background Intelligent Transfer Service Proxy 2864
qosname.dll Microsoft Windows GetQosByName Service Provider 3688
qoswmi.dll Network QoS WMI Module 3224
qrencode.dll N/A 4107
qscintilla2.dll N/A 2986
QSHVHOST.DLL Quarantine SHV Host 3387
QSVRMGMT.DLL Quarantine Server Management 4390
qt-dx331.DLL Qt 3357
qt-mt333.dll Qt 2700
qt-mt334.DLL Qt 1626
qt-mt338.dll Qt 1210
Qt3Support4.dll C++ application development framework. 1066
Qt5Charts.dll C++ application development framework. 3505
Qt5CLucene.dll C++ application development framework. 4882
Qt5Core.dll C++ application development framework. 1928
Qt5Cored.dll C++ application development framework. 3843
Qt5Declarative.dll C++ application development framework. 1047
Qt5Designer.dll C++ application development framework. 4486
Qt5DesignerComponents.dll Graphical user interface designer. 4696
Qt5Gui.dll C++ application development framework. 2508
Qt5Help.dll C++ application development framework. 4513
Qt5Multimedia.dll C++ application development framework. 3635
Qt5MultimediaWidgets.dll C++ application development framework. 1107
Qt5Network.dll C++ application development framework. 1708
Qt5NetworkMx32Qt55.dll 5.5.0.0.003 C++ application development framework. 1745
Qt5NetworkMx32Qt57.dll 5.7.0.0.6 C++ application development framework. 3489
Qt5OpenGL.dll C++ application development framework. 3080
Qt5PrintSupport.dll C++ application development framework. 1765
Qt5Qml.dll C++ application development framework. 849
Qt5Quick.dll C++ application development framework. 4087
Qt5QuickMx64Qt55.dll 5.5.1.0.2 C++ application development framework. 1891
Qt5Script.dll C++ application development framework. 3857
Qt5ScriptTools.dll C++ application development framework. 4229
Qt5Sensors.dll C++ application development framework. 4763
Qt5Sql.dll C++ application development framework. 4768
Qt5Svg.dll C++ application development framework. 1220
Qt5Test.dll C++ application development framework. 3136
Qt5V8.dll C++ application development framework. 2864
Qt5WebEngineWidgets.dll C++ application development framework. 3834
Qt5WebKit.dll C++ application development framework. 4935
Qt5WebKitWidgets.dll C++ application development framework. 4785
Qt5WebSockets.dll C++ application development framework. 4370
Qt5Widgets.dll C++ application development framework. 4429
Qt5WinExtras.dll C++ application development framework. 1321
Qt5Xml.dll C++ application development framework. 3951
Qt5XmlPatterns.dll C++ application development framework. 4629
qtaccessiblewidgets4.dll C++ application development framework. 4204
qtcf.dll N/A 4822
QtCLucene4.dll C++ application development framework. 4577
QtCore_nrm_x864.dll C++ application development framework. 3391
qtcore4.dll C++ application development framework. 3693
QtCoreADSK4.dll C++ application development framework. 3792
QtCored4.dll C++ application development framework. 4884
QtDeclarative4.dll C++ application development framework. 4767
QtDesigner4.dll Graphical user interface designer. 734
QtDesignerComponents4.dll Graphical user interface designer. 3119
QtGui4.dll C++ application development framework. 2469
QtGuid4.dll C++ application development framework. 3033
QtHelp4.dll Help application framework. 2669
qtintf70.dll Delphi-Qt2.x Interface Library 3688
qtmlClient.dll N/A 547
QTMovieWin.dll QTMovieWin.dll 1839
QtMultimedia4.dll C++ application development framework. 4188
qtnetwork4.dll C++ application development framework. 4807
QtOpenGL4.dll C++ application development framework. 1562
QtScript4.dll C++ application development framework. 2156
QtScriptTools4.dll C++ application development framework. 4197
QtSolutions_MFCMigrationFramework-2.8.dll N/A 3285
QtSql4.dll C++ application development framework. 2834
QtSvg4.dll C++ application development framework. 3299
QtTest4.dll Qt Unit Testing Library 685
qtwebkit4.dll C++ application development framework. 2570
QtXml4.DLL C++ application development framework. 2545
qtxmlpatterns4.dll C++ application development framework. 4452
quartz.dll DirectShow Runtime. 677
QuartzCore.dll QuartzCore DLL 4281
quazip.dll N/A 1408
Query.dll Content Index Utility DLL 4183
QuickFontCache_x64.dll N/A 941
QuickFontCache.dll N/A 549
QUTIL.DLL Quarantine Utilities 2351
qwave.dll Windows NT 3885