קבצי Dll שמתחילים ב- Q

שם קובץ תיאור הורדות
q_encutl.dll RSA Encryption Utilities 1372
QAGENT.DLL Quarantine Agent Proxy 4165
qagentrt.dll Korningsmiljo for Quarantine Agent Service 2905
qasf.dll DirectShow ASF Support 1036
qcap.dll DirectShow Runtime. 878
QCLIPROV.DLL Quarantine Client WMI Provider 1278
QDCSPI.DLL Norton QDCSPI Library 1243
qdv.dll DirectShow Runtime. 2028
qdvd.dll DirectShow DVD PlayBack Runtime. 1932
qedit.dll DirectShow Editing. 4593
qedwipes.dll DirectShow Editing SMPTE Wipes 5003
qfacebook.dll N/A 672
qgif4.dll C++ application development framework. 4416
qjson.dll N/A 1368
qmgr.dll Background Intelligent Transfer Service 2128
qmgrprxy.dll Background Intelligent Transfer Service Proxy 2893
qosname.dll Microsoft Windows GetQosByName Service Provider 3693
qoswmi.dll Network QoS WMI Module 3234
qrencode.dll N/A 4112
qscintilla2.dll N/A 2998
QSHVHOST.DLL Quarantine SHV Host 3401
QSVRMGMT.DLL Quarantine Server Management 4408
qt-dx331.DLL Qt 3360
qt-mt333.dll Qt 2704
qt-mt334.DLL Qt 1629
qt-mt338.dll Qt 1211
Qt3Support4.dll C++ application development framework. 1071
Qt5Charts.dll C++ application development framework. 3516
Qt5CLucene.dll C++ application development framework. 4885
Qt5Core.dll C++ application development framework. 1984
Qt5Cored.dll C++ application development framework. 3845
Qt5Declarative.dll C++ application development framework. 1053
Qt5Designer.dll C++ application development framework. 4489
Qt5DesignerComponents.dll Graphical user interface designer. 4699
Qt5Gui.dll C++ application development framework. 2525
Qt5Help.dll C++ application development framework. 4518
Qt5Multimedia.dll C++ application development framework. 3643
Qt5MultimediaWidgets.dll C++ application development framework. 1121
Qt5Network.dll C++ application development framework. 1745
Qt5NetworkMx32Qt55.dll 5.5.0.0.003 C++ application development framework. 1748
Qt5NetworkMx32Qt57.dll 5.7.0.0.6 C++ application development framework. 3491
Qt5OpenGL.dll C++ application development framework. 3091
Qt5PrintSupport.dll C++ application development framework. 1770
Qt5Qml.dll C++ application development framework. 855
Qt5Quick.dll C++ application development framework. 4094
Qt5QuickMx64Qt55.dll 5.5.1.0.2 C++ application development framework. 1899
Qt5Script.dll C++ application development framework. 3864
Qt5ScriptTools.dll C++ application development framework. 4232
Qt5Sensors.dll C++ application development framework. 4769
Qt5Sql.dll C++ application development framework. 4782
Qt5Svg.dll C++ application development framework. 1227
Qt5Test.dll C++ application development framework. 3141
Qt5V8.dll C++ application development framework. 2876
Qt5WebEngineWidgets.dll C++ application development framework. 3848
Qt5WebKit.dll C++ application development framework. 4942
Qt5WebKitWidgets.dll C++ application development framework. 4798
Qt5WebSockets.dll C++ application development framework. 4375
Qt5Widgets.dll C++ application development framework. 4451
Qt5WinExtras.dll C++ application development framework. 1339
Qt5Xml.dll C++ application development framework. 3958
Qt5XmlPatterns.dll C++ application development framework. 4639
qtaccessiblewidgets4.dll C++ application development framework. 4208
qtcf.dll N/A 4832
QtCLucene4.dll C++ application development framework. 4580
QtCore_nrm_x864.dll C++ application development framework. 3394
qtcore4.dll C++ application development framework. 3733
QtCoreADSK4.dll C++ application development framework. 3799
QtCored4.dll C++ application development framework. 4899
QtDeclarative4.dll C++ application development framework. 4774
QtDesigner4.dll Graphical user interface designer. 736
QtDesignerComponents4.dll Graphical user interface designer. 3124
QtGui4.dll C++ application development framework. 2494
QtGuid4.dll C++ application development framework. 3040
QtHelp4.dll Help application framework. 2677
qtintf70.dll Delphi-Qt2.x Interface Library 3694
qtmlClient.dll N/A 554
QTMovieWin.dll QTMovieWin.dll 1849
QtMultimedia4.dll C++ application development framework. 4193
qtnetwork4.dll C++ application development framework. 4814
QtOpenGL4.dll C++ application development framework. 1569
QtScript4.dll C++ application development framework. 2159
QtScriptTools4.dll C++ application development framework. 4204
QtSolutions_MFCMigrationFramework-2.8.dll N/A 3290
QtSql4.dll C++ application development framework. 2842
QtSvg4.dll C++ application development framework. 3314
QtTest4.dll Qt Unit Testing Library 691
qtwebkit4.dll C++ application development framework. 2585
QtXml4.DLL C++ application development framework. 2560
qtxmlpatterns4.dll C++ application development framework. 4454
quartz.dll DirectShow Runtime. 729
QuartzCore.dll QuartzCore DLL 4283
quazip.dll N/A 1410
Query.dll Content Index Utility DLL 4213
QuickFontCache_x64.dll N/A 942
QuickFontCache.dll N/A 552
QUTIL.DLL Quarantine Utilities 2358
qwave.dll Windows NT 3911