קבצי Dll שמתחילים ב- N

שם קובץ תיאור הורדות
N32UserL.dll N/A 595
NAPCRYPT.DLL NAP Cryptographic API helper 1470
napdsnap.dll NAP GPEdit Extension 4837
NAPHLPR.DLL NAP client config API helper 4276
NapiNSP.dll E-mail Naming Shim Provider 2327
napipsec.dll Tvingande NAP IPsec-klient 4680
NAPMONTR.DLL NAP Netsh Helper 1092
Narrator.resources.dll N/A 2210
narrhook.dll Tangentbords- och WinEvent-anslutning for Microsoft Skarmlasaren 4926
NativeHooks.dll Microsoft Narrator Native hook handler 844
NatNetLib.dll NatNet Dynamic Link Library 3332
NaturalLanguage6.dll Natural Language Development Platform 6 4445
NAudio.dll NAudio 2655
NAVEMAIL.DLL Norton AntiVirus NAV Email 3957
NcaApi.dll Microsoft Network Connectivity Assistant API 4103
NcaSvc.dll Microsoft Network Connectivity Assistant Service 1220
ncbservice.dll Network Connection Broker 932
NcdAutoSetup.dll Network Connected Devices Auto-Setup service DLL 1863
NcdProp.dll Advanced network device properties 1958
nci.dll CoInstaller: NET 4685
ncobjapi.dll N/A 986
NCProv.dll Non-COM WMI Event Provision APIs 738
ncrypt.dll Windows NCrypt Router 2935
ncryptprov.dll Microsoft KSP 712
ncryptsslp.dll Microsoft SChannel Provider 1783
ncryptui.dll Windows cryptographic key protection UI library 4498
ncsi.dll Network Connectivity Status Indicator 4776
NCTAudioEditor2.dll NCTAudioEditor2 ActiveX DLL 2429
ncuprov.dll Network Connectivity Statistics Provider for System Resource Usage Monitor Service 3809
ncxpnt.dll Netork Setup Wizard Support DLL 1590
nddeapi.dll Network DDE Share Management APIs 4815
nddenb32.dll Network DDE NetBIOS-granssnitt 763
nde.dll N/A 516
ndfapi.dll Network Diagnostic Framework Client API 1506
ndfetw.dll Network Diagnostic Engine Event Interface 1396
ndfhcdiscovery.dll Network Diagnostic Framework HC Discovery API 4655
ndiscapCfg.dll NdisCap Notify Object 1699
ndishc.dll NDIS Helper Classes 965
ndisimplatcim.dll NDIS IM Platform WMI Provider 1804
NdisImPlatform.dll Ndis IM Platform MUX Notify Object 2153
ndismigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 3537
ndproxystub.dll Network Diagnostic Engine Proxy/Stub 2478
nduprov.dll Network Statistics Provider for System Resource Usage Monitor Service 1145
negoexts.dll NegoExtender Security Package 3743
nehbhb.dll Printer Driver Module 1959
nehbpv.dll Printer Driver Module 4728
NeroErr.dll Nero Library 763
net.dll Java(TM) Platform SE binary 4142
NetAdapterCim.dll Network Adapter WMI Provider 4868
netapi.dll N/A 2288
netapi32.dll Net Win32 API DLL 2535
netbios.dll NetBIOS Interface Library 4910
NETBREXT.DLL Norton AntiVirus Network Browser 3873
netc.dll Multi Theft Auto Module 2091
netcenter.dll Network Center control panel 3141
netcfgx.dll Network Configuration Objects 2583
netcorehc.dll Networking Core Diagnostics Helper Classes 4591
netdacim.dll Microsoft Direct Access WMI Provider 4234
netdiagfx.dll Network Diagnostic Framework 5075
netevent.dll Net Event Handler 4375
NetEventPacketCapture.dll NetEvent Packet Capture Provider 3134
netfxperf.dll Extensible Performance Counter Shim 4631
neth.dll Net Help Messages DLL 4704
netid.dll System Control Panel Applet; Network ID Page 3951
netiohlp.dll Netio Helper DLL 1392
netiomig.dll Netio Migration Plugin 572
netjoin.dll Domain Join DLL 2150
netlib_bwf.dll N/A 3096
netlogon.dll Net Logon Services DLL 2350
netman.dll Network Connections Manager 2236
netmsg.dll Net Messages DLL 765
netnccim.dll DA Network Connectivity WMI Provider 3154
NetPeerDistCim.dll BranchCache WMI Provider 3330
netplwiz.dll Map Network Drives/Network Places Wizard 786
netprof.dll Network Profile Management UI 2166
netprofm.dll Network List Manager 2771
netprofmsvc.dll Network List Manager 2025
NetProjW.dll Connect to a Network Projector 3047
netprovisionsp.dll Provisioning Service Provider DLL 1958
netrap.dll Net Remote Admin Protocol DLL 4751
NetSetupApi.dll Network Configuration API 4299
netshell.dll Network Connections Shell 2711
netSock.dll N/A 1459
netswitchteamcim.dll VM Switch Teaming WMI Provider 1607
NetTCPIP.dll TCPIP WMI Provider 2118
nettrace.dll Network Trace Helper 1021
netttcim.dll Transition Technology WMI Objects 4165
netui0.dll NT LM UI Common Code - GUI Classes 4527
netui1.dll NT LM UI Common Code - Networking classes 3507
netui2.dll NT LM UI Common Code - GUI Classes 730
NETUPGRD.DLL Network Upgrade Wizard 3114
netutils.dll Net Win32 API Helpers DLL 3796
NetVscCoinstall.dll NetVsc Protocol Driver Coinstaller 1744
netvscres.dll Библиотека ресурсов минипорта NDIS виртуальной машины 1473
network.dll libcurl Shared Library 1998
networkexplorer.dll Network Explorer 3040
networkitemfactory.dll NetworkItem Factory 1355
networkmap.dll Network Map 979
NetworkStatus.dll Network Status Interface 4012
newdev.dll Add Hardware Device Library 1089
newton.dll N/A 4346
NewUI.dll New UI 1720
nexpsRC.dll NEC Color MultiWriter Class Driver String Resource DLL 2221
Nexus.dll reFX Nexus 2 VST plug-in 3992
NGSCM.dll Next Gen Suite Common Modules 754
NGSCM64.dll Next Gen Suite Common Modules 3383
ninput.dll Microsoft Pen and Touch Input Component 3955
nisres.dll Resource DLL 2213
NL7Data0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data and Code 3927
NL7Data001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data and Code 2946
NL7Data0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data and Code 3599
NL7Data0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data and Code 4098
NL7Lexicons0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data 1974
NL7Lexicons001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data 3353
NL7Lexicons0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data 3835
NL7Lexicons0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data 2913
NL7Models0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data 4948
NL7Models001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data 4786
NL7Models0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data 4631
NL7Models0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data 4235
nlaapi.dll Network Location Awareness 2 4520
nlahc.dll NLA Helper Classes 795
nlasvc.dll Network Location Awareness 2 5019
NlbMigPlugin.dll Offline Files Migration Plugin 1598
NLEAVFileResourceMgr.dll NLEAVFil ????? 3712
NLEImageProc.dll ImagePro ????? 3165
NLEMontageMgr.dll NLEMontageMgr ????? 3438
NLEResource.dll NLEResou ????? 4800
NLESceneSeqment.dll NLEScene ????? 4696
NLEService.dll NLEServi ????? 4304
nlhtml.dll HTML filter 3698
nlmcim.dll Network Connection Profiles WMI Provider 3017
nlmgp.dll Network List Manager Snapin 4467
nlmproxy.dll Network List Manager Public Proxy 2852
nlmsprep.dll Network List Manager Sysprep Module 4695
nlsbres.dll NLSBuild resource DLL 2628
nlscoremig.dll Microsoft NLS Core Migration Lib 3520
NlsData0000.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2372
NlsData0001.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4223
NlsData0002.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2486
NlsData0003.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1526
NlsData0007.dll Microsoft German Natural Language Server Data and Code 4366
NlsData0009.dll Microsoft English Natural Language Server Data and Code 2578
NlsData000a.dll Microsoft Spanish Natural Language Server Data and Code 4577
NlsData000c.dll Microsoft French Natural Language Server Data and Code 1582
NlsData000d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2817
NlsData000f.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2306
NlsData0010.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4734
NlsData0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 4802
NlsData0013.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4392
NlsData0018.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4556
NlsData0019.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 630
NlsData001a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4707
NlsData001b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2330
NlsData001d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 5046
NlsData0020.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 922
NlsData0021.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4390
NlsData0022.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2242
NlsData0024.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3550
NlsData0026.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2388
NlsData0027.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3903
NlsData002a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4841
NlsData0039.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1910
NlsData003e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4631
NlsData0045.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2495
NlsData0046.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1099
NlsData0047.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4860
NlsData0049.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2693
NlsData004a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3153
NlsData004b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3309
NlsData004c.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4020
NlsData004e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3021
NlsData0414.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2622
NlsData0416.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1589
NlsData0816.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2870
NlsData081a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4871
NlsData0c1a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3747
Nlsdl.dll Nls Downlevel DLL 4722
NlsLexicons0001.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2662
NlsLexicons0002.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2020
NlsLexicons0003.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2017
NlsLexicons0007.dll Microsoft German Natural Language Server Data and Code 4477
NlsLexicons0009.dll Microsoft English Natural Language Server Data and Code 2286
NlsLexicons000a.dll Microsoft Spanish Natural Language Server Data and Code 1666
NlsLexicons000c.dll Microsoft French Natural Language Server Data and Code 4343
NlsLexicons000d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2301
NlsLexicons000f.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1775
NlsLexicons0010.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3292
NlsLexicons0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 2372
NlsLexicons0013.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1292
NlsLexicons0018.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3845
NlsLexicons0019.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3398
NlsLexicons001a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 5044
NlsLexicons001b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1582
NlsLexicons001d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1012
NlsLexicons0020.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 942
NlsLexicons0021.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2058
NlsLexicons0022.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1413
NlsLexicons0024.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2635
NlsLexicons0026.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 5025
NlsLexicons0027.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2076
NlsLexicons002a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2053
NlsLexicons0039.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3380
NlsLexicons003e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2989
NlsLexicons0045.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1286
NlsLexicons0046.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1552
NlsLexicons0047.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1541
NlsLexicons0049.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4851
NlsLexicons004a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2323
NlsLexicons004b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 617
NlsLexicons004c.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1412
NlsLexicons004e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3941
NlsLexicons0414.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4970
NlsLexicons0416.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2345
NlsLexicons0816.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4178
NlsLexicons081a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3857
NlsLexicons0c1a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1539
NlsModels0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 1475
NLSRTL33.DLL Oracle NLS Runtime Library DLL 2582
nmcogame.dll NexonMessenger Game Service 1092
nmevtmsg.dll DLL-fil for handelseloggning for NetMeeting 777
nmmkcert.dll NMMKCERT-bibliotek 993
NMTinyxml.dll N/A 4466
node.dll Node DLL 4191
normaliz.dll Unicode Normalization DLL 4859
nossu2dm.dll nossu2dm 3727
NPCCS32.DLL NPccSign 3765
npcomm.dll Named Pipes Communication System 3732
npdsplay.dll Npdsplay dll 3192
npkcrypt.dll nProtect KeyCrypt Driver Support Dll 608
npkpdb.dll nProtect KeyCrypt Program Database DLL 4023
npmproxy.dll Network List Manager Proxy 2374
npptools.dll NPP Tools Helper DLL 2194
NPSVG3.dll SVG Viewer 3.03 2448
NPSWF32.dll N/A 4615
npWatWeb.dll Windows Activation Technologies Plugin for Mozilla 651
nrkctl32.dll NrkCtl32 3165
nrpsrv.dll Name Resolution Proxy (NRP) RPC interface 912
nscrt.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 2724
nsepm.dll IIS NSEP mapping DLL 960
nshhttp.dll HTTP netsh DLL 2486
nshipsec.dll Net Shell IP Security helper DLL 1517
nshlp32.dll Netscape Conference NetHelp Interface 3015
nshwfp.dll Windows Filtering Platform Netsh Helper 2375
nsi.dll NSI User-mode interface DLL 4175
nsisvc.dll Network Store Interface RPC server 1017
nsldap32v60.dll N/A 779
nspr4.dll NSPR Library 4780
nss3.dll N/A 1170
nssutil3.dll NSS Utility Library 850
ntasn1.dll Microsoft ASN.1 API 2366
ntdll.dll NT Layer DLL 4495
ntdsapi.dll Active Directory Domain Services API 4204
ntdsbcli.dll NT5DS 2792
ntevt.dll WMI Event Log Provider 811
ntlanman.dll Microsoft® Lan Manager 1012
ntlanui.dll DLL for Lanman Control 1922
ntlanui2.dll Network object shell UI 2253
ntlsapi.dll Microsoft® License Server Interface DLL 3020
ntmarta.dll Windows NT MARTA provider 3750
ntmsapi.dll Offentliga granssnitt for flyttbara lagringsmedia 3356
ntmsdba.dll API for RSM DB-objekt 1436
ntmsevt.dll Handelseloggningsfunktion for Hantering av flyttbara lagringsmedia 3014
ntmsmgr.dll Removable Storage Service 4210
ntmssvc.dll Hanteraren av flyttbara lagringsmedia 2800
NTPhysX_Extensions_x86_s.dll PhysXExtensions Dynamic Link Library (EG) 2565
NTPhysX_Loader_x86_s.dll PhysXLoader Dynamic Link Library 2581
ntprint.dll Spooler Setup DLL 4258
ntsdexts.dll Symbolic Debugger Extensions 3086
ntshrui.dll Shell extensions for sharing 2892
ntvdm64.dll 16-bit Emulation on NT64 741
ntvdmcpl.dll Windows 16-Bit Emulation Control Panel 2869
ntvdmd.dll NTVDMD.DLL 2022
nuSound2_win.dll N/A 1587
nv4_disp.dll NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 44.03 1898
nvaudcap64v.dll NVIDIA Virtual Audio Driver 1951
NvBackendAPI32.dll NVIDIA GeForce Experience Backend API 4460
NvCameraSDK64.dll N/A 732
nvcod.dll N/A 3960
nvcpl.dll NVIDIA Display Properties Extension 4255
nvcuda.dll NVIDIA Compatible CUDA Driver, Version 175.16 948
nvd3dum.dll NVIDIA WDDM D3D Driver, Version 340.52 3762
nvDXTLibrary.dll N/A 674
NvGsa.x64.dll N/A 1895
NVI2.dll NVIDIA Install Core 4832
nview.dll NVIDIA nView Desktop and Window Manager 61.77 1484
nvmctray.dll NVIDIA Media Center Library 2015
NvQTwk.dll NVIDIA Taskbar Utility Library 4703
nvspcap.dll NVIDIA Capture Server Proxy 1078
nvspcap64.dll NVIDIA Capture Server Proxy 4402
nvToolsExt64_1.dll N/A 4161
nvtt_64.dll NVIDIA Texture Tools Dynamic Link Library 4970
nvtt.dll NVIDIA Texture Tools Dynamic Link Library 3586
nvwgf2um.dll NVIDIA D3D10 Driver, Version 335.23 2785
nvwgf2umx.dll NVIDIA D3D10 Driver, Version 340.43 1208
nw_elf.dll nwjs 3033
nwapi16.dll NW Windows/Dos API DLL 1641
nwapi32.dll NW Win32 API DLL 4958
nwcfg.dll NWC Configuration DLL 2631
nwevent.dll Handelsemeddelanden for CSNW (Client Service for NetWare) 617
Nwnp32.dll Natverks-provider for Novell NetWare 2448
nwprovau.dll DLL-fil for provider- och autentiseringspaket for CSNW (Client Service for NetWare) 3607
nwwks.dll Client Service for Netware 4120
nxcharacter.2.8.1.dll N/A 579
NxCharacter.dll NxCharacter Dynamic Link Library 1044
NxCharacter64.dll NxCharacter 64bit Dynamic Link Library 4838
NxCooking.dll PhysXCooking Dynamic Link Library 2978