קבצי Dll שמתחילים ב- N

שם קובץ תיאור הורדות
N32UserL.dll N/A 592
NAPCRYPT.DLL NAP Cryptographic API helper 1470
napdsnap.dll NAP GPEdit Extension 4837
NAPHLPR.DLL NAP client config API helper 4276
NapiNSP.dll E-mail Naming Shim Provider 2319
napipsec.dll Tvingande NAP IPsec-klient 4676
NAPMONTR.DLL NAP Netsh Helper 1091
Narrator.resources.dll N/A 2210
narrhook.dll Tangentbords- och WinEvent-anslutning for Microsoft Skarmlasaren 4926
NativeHooks.dll Microsoft Narrator Native hook handler 844
NatNetLib.dll NatNet Dynamic Link Library 3328
NaturalLanguage6.dll Natural Language Development Platform 6 4439
NAudio.dll NAudio 2654
NAVEMAIL.DLL Norton AntiVirus NAV Email 3957
NcaApi.dll Microsoft Network Connectivity Assistant API 4096
NcaSvc.dll Microsoft Network Connectivity Assistant Service 1219
ncbservice.dll Network Connection Broker 929
NcdAutoSetup.dll Network Connected Devices Auto-Setup service DLL 1855
NcdProp.dll Advanced network device properties 1942
nci.dll CoInstaller: NET 4680
ncobjapi.dll N/A 979
NCProv.dll Non-COM WMI Event Provision APIs 736
ncrypt.dll Windows NCrypt Router 2922
ncryptprov.dll Microsoft KSP 709
ncryptsslp.dll Microsoft SChannel Provider 1781
ncryptui.dll Windows cryptographic key protection UI library 4494
ncsi.dll Network Connectivity Status Indicator 4773
NCTAudioEditor2.dll NCTAudioEditor2 ActiveX DLL 2427
ncuprov.dll Network Connectivity Statistics Provider for System Resource Usage Monitor Service 3806
ncxpnt.dll Netork Setup Wizard Support DLL 1587
nddeapi.dll Network DDE Share Management APIs 4809
nddenb32.dll Network DDE NetBIOS-granssnitt 761
nde.dll N/A 515
ndfapi.dll Network Diagnostic Framework Client API 1502
ndfetw.dll Network Diagnostic Engine Event Interface 1392
ndfhcdiscovery.dll Network Diagnostic Framework HC Discovery API 4647
ndiscapCfg.dll NdisCap Notify Object 1696
ndishc.dll NDIS Helper Classes 955
ndisimplatcim.dll NDIS IM Platform WMI Provider 1799
NdisImPlatform.dll Ndis IM Platform MUX Notify Object 2151
ndismigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 3527
ndproxystub.dll Network Diagnostic Engine Proxy/Stub 2471
nduprov.dll Network Statistics Provider for System Resource Usage Monitor Service 1143
negoexts.dll NegoExtender Security Package 3734
nehbhb.dll Printer Driver Module 1957
nehbpv.dll Printer Driver Module 4726
NeroErr.dll Nero Library 761
net.dll Java(TM) Platform SE binary 4137
NetAdapterCim.dll Network Adapter WMI Provider 4866
netapi.dll N/A 2288
netapi32.dll Net Win32 API DLL 2526
netbios.dll NetBIOS Interface Library 4906
NETBREXT.DLL Norton AntiVirus Network Browser 3872
netc.dll Multi Theft Auto Module 2090
netcenter.dll Network Center control panel 3136
netcfgx.dll Network Configuration Objects 2570
netcorehc.dll Networking Core Diagnostics Helper Classes 4585
netdacim.dll Microsoft Direct Access WMI Provider 4233
netdiagfx.dll Network Diagnostic Framework 5074
netevent.dll Net Event Handler 4372
NetEventPacketCapture.dll NetEvent Packet Capture Provider 3134
netfxperf.dll Extensible Performance Counter Shim 4627
neth.dll Net Help Messages DLL 4696
netid.dll System Control Panel Applet; Network ID Page 3947
netiohlp.dll Netio Helper DLL 1384
netiomig.dll Netio Migration Plugin 572
netjoin.dll Domain Join DLL 2143
netlib_bwf.dll N/A 3096
netlogon.dll Net Logon Services DLL 2343
netman.dll Network Connections Manager 2225
netmsg.dll Net Messages DLL 759
netnccim.dll DA Network Connectivity WMI Provider 3153
NetPeerDistCim.dll BranchCache WMI Provider 3329
netplwiz.dll Map Network Drives/Network Places Wizard 773
netprof.dll Network Profile Management UI 2163
netprofm.dll Network List Manager 2763
netprofmsvc.dll Network List Manager 2019
NetProjW.dll Connect to a Network Projector 3045
netprovisionsp.dll Provisioning Service Provider DLL 1956
netrap.dll Net Remote Admin Protocol DLL 4745
NetSetupApi.dll Network Configuration API 4294
netshell.dll Network Connections Shell 2696
netSock.dll N/A 1459
netswitchteamcim.dll VM Switch Teaming WMI Provider 1606
NetTCPIP.dll TCPIP WMI Provider 2117
nettrace.dll Network Trace Helper 1014
netttcim.dll Transition Technology WMI Objects 4165
netui0.dll NT LM UI Common Code - GUI Classes 4526
netui1.dll NT LM UI Common Code - Networking classes 3507
netui2.dll NT LM UI Common Code - GUI Classes 728
NETUPGRD.DLL Network Upgrade Wizard 3114
netutils.dll Net Win32 API Helpers DLL 3789
NetVscCoinstall.dll NetVsc Protocol Driver Coinstaller 1742
netvscres.dll Библиотека ресурсов минипорта NDIS виртуальной машины 1470
network.dll libcurl Shared Library 1997
networkexplorer.dll Network Explorer 3036
networkitemfactory.dll NetworkItem Factory 1352
networkmap.dll Network Map 977
NetworkStatus.dll Network Status Interface 4008
newdev.dll Add Hardware Device Library 1085
newton.dll N/A 4344
NewUI.dll New UI 1720
nexpsRC.dll NEC Color MultiWriter Class Driver String Resource DLL 2220
Nexus.dll reFX Nexus 2 VST plug-in 3990
NGSCM.dll Next Gen Suite Common Modules 754
NGSCM64.dll Next Gen Suite Common Modules 3381
ninput.dll Microsoft Pen and Touch Input Component 3948
nisres.dll Resource DLL 2211
NL7Data0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data and Code 3926
NL7Data001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data and Code 2946
NL7Data0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data and Code 3599
NL7Data0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data and Code 4096
NL7Lexicons0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data 1974
NL7Lexicons001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data 3353
NL7Lexicons0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data 3835
NL7Lexicons0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data 2913
NL7Models0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data 4947
NL7Models001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data 4786
NL7Models0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data 4631
NL7Models0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data 4234
nlaapi.dll Network Location Awareness 2 4519
nlahc.dll NLA Helper Classes 793
nlasvc.dll Network Location Awareness 2 5012
NlbMigPlugin.dll Offline Files Migration Plugin 1597
NLEAVFileResourceMgr.dll NLEAVFil ????? 3708
NLEImageProc.dll ImagePro ????? 3163
NLEMontageMgr.dll NLEMontageMgr ????? 3438
NLEResource.dll NLEResou ????? 4798
NLESceneSeqment.dll NLEScene ????? 4693
NLEService.dll NLEServi ????? 4302
nlhtml.dll HTML filter 3689
nlmcim.dll Network Connection Profiles WMI Provider 3016
nlmgp.dll Network List Manager Snapin 4463
nlmproxy.dll Network List Manager Public Proxy 2850
nlmsprep.dll Network List Manager Sysprep Module 4691
nlsbres.dll NLSBuild resource DLL 2623
nlscoremig.dll Microsoft NLS Core Migration Lib 3515
NlsData0000.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2368
NlsData0001.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4223
NlsData0002.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2483
NlsData0003.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1521
NlsData0007.dll Microsoft German Natural Language Server Data and Code 4364
NlsData0009.dll Microsoft English Natural Language Server Data and Code 2572
NlsData000a.dll Microsoft Spanish Natural Language Server Data and Code 4571
NlsData000c.dll Microsoft French Natural Language Server Data and Code 1571
NlsData000d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2810
NlsData000f.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2302
NlsData0010.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4727
NlsData0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 4800
NlsData0013.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4389
NlsData0018.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4551
NlsData0019.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 628
NlsData001a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4707
NlsData001b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2327
NlsData001d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 5040
NlsData0020.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 922
NlsData0021.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4386
NlsData0022.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2239
NlsData0024.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3548
NlsData0026.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2385
NlsData0027.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3898
NlsData002a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4839
NlsData0039.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1908
NlsData003e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4628
NlsData0045.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2493
NlsData0046.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1096
NlsData0047.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4855
NlsData0049.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2691
NlsData004a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3145
NlsData004b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3307
NlsData004c.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4016
NlsData004e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3019
NlsData0414.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2617
NlsData0416.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1585
NlsData0816.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2865
NlsData081a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4867
NlsData0c1a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3743
Nlsdl.dll Nls Downlevel DLL 4706
NlsLexicons0001.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2660
NlsLexicons0002.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2014
NlsLexicons0003.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2012
NlsLexicons0007.dll Microsoft German Natural Language Server Data and Code 4477
NlsLexicons0009.dll Microsoft English Natural Language Server Data and Code 2277
NlsLexicons000a.dll Microsoft Spanish Natural Language Server Data and Code 1656
NlsLexicons000c.dll Microsoft French Natural Language Server Data and Code 4337
NlsLexicons000d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2299
NlsLexicons000f.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1766
NlsLexicons0010.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3291
NlsLexicons0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 2368
NlsLexicons0013.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1285
NlsLexicons0018.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3837
NlsLexicons0019.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3398
NlsLexicons001a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 5041
NlsLexicons001b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1576
NlsLexicons001d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1003
NlsLexicons0020.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 940
NlsLexicons0021.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2058
NlsLexicons0022.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1412
NlsLexicons0024.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2597
NlsLexicons0026.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 5022
NlsLexicons0027.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2076
NlsLexicons002a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2049
NlsLexicons0039.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3378
NlsLexicons003e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2987
NlsLexicons0045.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1280
NlsLexicons0046.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1548
NlsLexicons0047.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1537
NlsLexicons0049.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4849
NlsLexicons004a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2322
NlsLexicons004b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 614
NlsLexicons004c.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1408
NlsLexicons004e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3936
NlsLexicons0414.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4966
NlsLexicons0416.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2341
NlsLexicons0816.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4177
NlsLexicons081a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3854
NlsLexicons0c1a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1532
NlsModels0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 1472
NLSRTL33.DLL Oracle NLS Runtime Library DLL 2582
nmcogame.dll NexonMessenger Game Service 1084
nmevtmsg.dll DLL-fil for handelseloggning for NetMeeting 775
nmmkcert.dll NMMKCERT-bibliotek 993
NMTinyxml.dll N/A 4464
node.dll Node DLL 4188
normaliz.dll Unicode Normalization DLL 4855
nossu2dm.dll nossu2dm 3727
NPCCS32.DLL NPccSign 3765
npcomm.dll Named Pipes Communication System 3729
npdsplay.dll Npdsplay dll 3192
npkcrypt.dll nProtect KeyCrypt Driver Support Dll 608
npkpdb.dll nProtect KeyCrypt Program Database DLL 4023
npmproxy.dll Network List Manager Proxy 2363
npptools.dll NPP Tools Helper DLL 2192
NPSVG3.dll SVG Viewer 3.03 2448
NPSWF32.dll N/A 4610
npWatWeb.dll Windows Activation Technologies Plugin for Mozilla 651
nrkctl32.dll NrkCtl32 3164
nrpsrv.dll Name Resolution Proxy (NRP) RPC interface 910
nscrt.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 2724
nsepm.dll IIS NSEP mapping DLL 959
nshhttp.dll HTTP netsh DLL 2472
nshipsec.dll Net Shell IP Security helper DLL 1516
nshlp32.dll Netscape Conference NetHelp Interface 3015
nshwfp.dll Windows Filtering Platform Netsh Helper 2369
nsi.dll NSI User-mode interface DLL 4169
nsisvc.dll Network Store Interface RPC server 1012
nsldap32v60.dll N/A 778
nspr4.dll NSPR Library 4773
nss3.dll N/A 1148
nssutil3.dll NSS Utility Library 848
ntasn1.dll Microsoft ASN.1 API 2360
ntdll.dll NT Layer DLL 4478
ntdsapi.dll Active Directory Domain Services API 4184
ntdsbcli.dll NT5DS 2791
ntevt.dll WMI Event Log Provider 808
ntlanman.dll Microsoft® Lan Manager 1009
ntlanui.dll DLL for Lanman Control 1919
ntlanui2.dll Network object shell UI 2238
ntlsapi.dll Microsoft® License Server Interface DLL 3020
ntmarta.dll Windows NT MARTA provider 3739
ntmsapi.dll Offentliga granssnitt for flyttbara lagringsmedia 3354
ntmsdba.dll API for RSM DB-objekt 1435
ntmsevt.dll Handelseloggningsfunktion for Hantering av flyttbara lagringsmedia 3014
ntmsmgr.dll Removable Storage Service 4207
ntmssvc.dll Hanteraren av flyttbara lagringsmedia 2799
NTPhysX_Extensions_x86_s.dll PhysXExtensions Dynamic Link Library (EG) 2565
NTPhysX_Loader_x86_s.dll PhysXLoader Dynamic Link Library 2580
ntprint.dll Spooler Setup DLL 4254
ntsdexts.dll Symbolic Debugger Extensions 3084
ntshrui.dll Shell extensions for sharing 2880
ntvdm64.dll 16-bit Emulation on NT64 727
ntvdmcpl.dll Windows 16-Bit Emulation Control Panel 2868
ntvdmd.dll NTVDMD.DLL 2021
nuSound2_win.dll N/A 1587
nv4_disp.dll NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 44.03 1898
nvaudcap64v.dll NVIDIA Virtual Audio Driver 1945
NvBackendAPI32.dll NVIDIA GeForce Experience Backend API 4449
NvCameraSDK64.dll N/A 732
nvcod.dll N/A 3959
nvcpl.dll NVIDIA Display Properties Extension 4252
nvcuda.dll NVIDIA Compatible CUDA Driver, Version 175.16 945
nvd3dum.dll NVIDIA WDDM D3D Driver, Version 340.52 3759
nvDXTLibrary.dll N/A 672
NvGsa.x64.dll N/A 1891
NVI2.dll NVIDIA Install Core 4828
nview.dll NVIDIA nView Desktop and Window Manager 61.77 1484
nvmctray.dll NVIDIA Media Center Library 2015
NvQTwk.dll NVIDIA Taskbar Utility Library 4702
nvspcap.dll NVIDIA Capture Server Proxy 1076
nvspcap64.dll NVIDIA Capture Server Proxy 4399
nvToolsExt64_1.dll N/A 4161
nvtt_64.dll NVIDIA Texture Tools Dynamic Link Library 4970
nvtt.dll NVIDIA Texture Tools Dynamic Link Library 3585
nvwgf2um.dll NVIDIA D3D10 Driver, Version 335.23 2785
nvwgf2umx.dll NVIDIA D3D10 Driver, Version 340.43 1207
nw_elf.dll nwjs 3033
nwapi16.dll NW Windows/Dos API DLL 1641
nwapi32.dll NW Win32 API DLL 4957
nwcfg.dll NWC Configuration DLL 2629
nwevent.dll Handelsemeddelanden for CSNW (Client Service for NetWare) 616
Nwnp32.dll Natverks-provider for Novell NetWare 2447
nwprovau.dll DLL-fil for provider- och autentiseringspaket for CSNW (Client Service for NetWare) 3607
nwwks.dll Client Service for Netware 4117
nxcharacter.2.8.1.dll N/A 575
NxCharacter.dll NxCharacter Dynamic Link Library 1042
NxCharacter64.dll NxCharacter 64bit Dynamic Link Library 4838
NxCooking.dll PhysXCooking Dynamic Link Library 2978