קבצי Dll שמתחילים ב- N

שם קובץ תיאור הורדות
N32UserL.dll N/A 595
NAPCRYPT.DLL NAP Cryptographic API helper 1472
napdsnap.dll NAP GPEdit Extension 4840
NAPHLPR.DLL NAP client config API helper 4276
NapiNSP.dll E-mail Naming Shim Provider 2350
napipsec.dll Tvingande NAP IPsec-klient 4686
NAPMONTR.DLL NAP Netsh Helper 1093
Narrator.resources.dll N/A 2211
narrhook.dll Tangentbords- och WinEvent-anslutning for Microsoft Skarmlasaren 4926
NativeHooks.dll Microsoft Narrator Native hook handler 846
NatNetLib.dll NatNet Dynamic Link Library 3336
NaturalLanguage6.dll Natural Language Development Platform 6 4464
NAudio.dll NAudio 2655
NAVEMAIL.DLL Norton AntiVirus NAV Email 3958
NcaApi.dll Microsoft Network Connectivity Assistant API 4117
NcaSvc.dll Microsoft Network Connectivity Assistant Service 1220
ncbservice.dll Network Connection Broker 934
NcdAutoSetup.dll Network Connected Devices Auto-Setup service DLL 1868
NcdProp.dll Advanced network device properties 1970
nci.dll CoInstaller: NET 4690
ncobjapi.dll N/A 1004
NCProv.dll Non-COM WMI Event Provision APIs 741
ncrypt.dll Windows NCrypt Router 2945
ncryptprov.dll Microsoft KSP 719
ncryptsslp.dll Microsoft SChannel Provider 1790
ncryptui.dll Windows cryptographic key protection UI library 4506
ncsi.dll Network Connectivity Status Indicator 4782
NCTAudioEditor2.dll NCTAudioEditor2 ActiveX DLL 2434
ncuprov.dll Network Connectivity Statistics Provider for System Resource Usage Monitor Service 3811
ncxpnt.dll Netork Setup Wizard Support DLL 1593
nddeapi.dll Network DDE Share Management APIs 4837
nddenb32.dll Network DDE NetBIOS-granssnitt 764
nde.dll N/A 516
ndfapi.dll Network Diagnostic Framework Client API 1513
ndfetw.dll Network Diagnostic Engine Event Interface 1399
ndfhcdiscovery.dll Network Diagnostic Framework HC Discovery API 4670
ndiscapCfg.dll NdisCap Notify Object 1702
ndishc.dll NDIS Helper Classes 987
ndisimplatcim.dll NDIS IM Platform WMI Provider 1805
NdisImPlatform.dll Ndis IM Platform MUX Notify Object 2153
ndismigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 3555
ndproxystub.dll Network Diagnostic Engine Proxy/Stub 2498
nduprov.dll Network Statistics Provider for System Resource Usage Monitor Service 1149
negoexts.dll NegoExtender Security Package 3750
nehbhb.dll Printer Driver Module 1960
nehbpv.dll Printer Driver Module 4728
NeroErr.dll Nero Library 766
net.dll Java(TM) Platform SE binary 4147
NetAdapterCim.dll Network Adapter WMI Provider 4868
netapi.dll N/A 2291
netapi32.dll Net Win32 API DLL 2540
netbios.dll NetBIOS Interface Library 4918
NETBREXT.DLL Norton AntiVirus Network Browser 3874
netc.dll Multi Theft Auto Module 2091
netcenter.dll Network Center control panel 3150
netcfgx.dll Network Configuration Objects 2609
netcorehc.dll Networking Core Diagnostics Helper Classes 4617
netdacim.dll Microsoft Direct Access WMI Provider 4236
netdiagfx.dll Network Diagnostic Framework 5082
netevent.dll Net Event Handler 4381
NetEventPacketCapture.dll NetEvent Packet Capture Provider 3135
netfxperf.dll Extensible Performance Counter Shim 4640
neth.dll Net Help Messages DLL 4715
netid.dll System Control Panel Applet; Network ID Page 3982
netiohlp.dll Netio Helper DLL 1413
netiomig.dll Netio Migration Plugin 573
netjoin.dll Domain Join DLL 2158
netlib_bwf.dll N/A 3097
netlogon.dll Net Logon Services DLL 2362
netman.dll Network Connections Manager 2268
netmsg.dll Net Messages DLL 772
netnccim.dll DA Network Connectivity WMI Provider 3156
NetPeerDistCim.dll BranchCache WMI Provider 3331
netplwiz.dll Map Network Drives/Network Places Wizard 798
netprof.dll Network Profile Management UI 2171
netprofm.dll Network List Manager 2780
netprofmsvc.dll Network List Manager 2030
NetProjW.dll Connect to a Network Projector 3047
netprovisionsp.dll Provisioning Service Provider DLL 1962
netrap.dll Net Remote Admin Protocol DLL 4755
NetSetupApi.dll Network Configuration API 4303
netshell.dll Network Connections Shell 2730
netSock.dll N/A 1459
netswitchteamcim.dll VM Switch Teaming WMI Provider 1610
NetTCPIP.dll TCPIP WMI Provider 2121
nettrace.dll Network Trace Helper 1028
netttcim.dll Transition Technology WMI Objects 4165
netui0.dll NT LM UI Common Code - GUI Classes 4527
netui1.dll NT LM UI Common Code - Networking classes 3507
netui2.dll NT LM UI Common Code - GUI Classes 733
NETUPGRD.DLL Network Upgrade Wizard 3114
netutils.dll Net Win32 API Helpers DLL 3809
NetVscCoinstall.dll NetVsc Protocol Driver Coinstaller 1744
netvscres.dll Библиотека ресурсов минипорта NDIS виртуальной машины 1473
network.dll libcurl Shared Library 1998
networkexplorer.dll Network Explorer 3043
networkitemfactory.dll NetworkItem Factory 1359
networkmap.dll Network Map 987
NetworkStatus.dll Network Status Interface 4016
newdev.dll Add Hardware Device Library 1099
newton.dll N/A 4346
NewUI.dll New UI 1720
nexpsRC.dll NEC Color MultiWriter Class Driver String Resource DLL 2221
Nexus.dll reFX Nexus 2 VST plug-in 3992
NGSCM.dll Next Gen Suite Common Modules 754
NGSCM64.dll Next Gen Suite Common Modules 3383
ninput.dll Microsoft Pen and Touch Input Component 3969
nisres.dll Resource DLL 2213
NL7Data0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data and Code 3927
NL7Data001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data and Code 2946
NL7Data0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data and Code 3599
NL7Data0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data and Code 4100
NL7Lexicons0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data 1974
NL7Lexicons001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data 3353
NL7Lexicons0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data 3838
NL7Lexicons0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data 2915
NL7Models0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data 4952
NL7Models001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data 4786
NL7Models0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data 4631
NL7Models0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data 4235
nlaapi.dll Network Location Awareness 2 4527
nlahc.dll NLA Helper Classes 796
nlasvc.dll Network Location Awareness 2 5039
NlbMigPlugin.dll Offline Files Migration Plugin 1603
NLEAVFileResourceMgr.dll NLEAVFil ????? 3715
NLEImageProc.dll ImagePro ????? 3167
NLEMontageMgr.dll NLEMontageMgr ????? 3439
NLEResource.dll NLEResou ????? 4806
NLESceneSeqment.dll NLEScene ????? 4696
NLEService.dll NLEServi ????? 4306
nlhtml.dll HTML filter 3710
nlmcim.dll Network Connection Profiles WMI Provider 3017
nlmgp.dll Network List Manager Snapin 4486
nlmproxy.dll Network List Manager Public Proxy 2856
nlmsprep.dll Network List Manager Sysprep Module 4702
nlsbres.dll NLSBuild resource DLL 2635
nlscoremig.dll Microsoft NLS Core Migration Lib 3529
NlsData0000.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2377
NlsData0001.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4225
NlsData0002.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2488
NlsData0003.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1538
NlsData0007.dll Microsoft German Natural Language Server Data and Code 4367
NlsData0009.dll Microsoft English Natural Language Server Data and Code 2583
NlsData000a.dll Microsoft Spanish Natural Language Server Data and Code 4579
NlsData000c.dll Microsoft French Natural Language Server Data and Code 1603
NlsData000d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2825
NlsData000f.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2309
NlsData0010.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4736
NlsData0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 4814
NlsData0013.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4395
NlsData0018.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4565
NlsData0019.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 648
NlsData001a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4721
NlsData001b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2332
NlsData001d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 5055
NlsData0020.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 931
NlsData0021.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4398
NlsData0022.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2248
NlsData0024.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3555
NlsData0026.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2388
NlsData0027.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3910
NlsData002a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4847
NlsData0039.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1917
NlsData003e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4638
NlsData0045.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2496
NlsData0046.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1101
NlsData0047.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4867
NlsData0049.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2704
NlsData004a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3159
NlsData004b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3310
NlsData004c.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4030
NlsData004e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3041
NlsData0414.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2622
NlsData0416.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1596
NlsData0816.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2878
NlsData081a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4878
NlsData0c1a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3748
Nlsdl.dll Nls Downlevel DLL 4730
NlsLexicons0001.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2667
NlsLexicons0002.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2022
NlsLexicons0003.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2029
NlsLexicons0007.dll Microsoft German Natural Language Server Data and Code 4488
NlsLexicons0009.dll Microsoft English Natural Language Server Data and Code 2312
NlsLexicons000a.dll Microsoft Spanish Natural Language Server Data and Code 1674
NlsLexicons000c.dll Microsoft French Natural Language Server Data and Code 4344
NlsLexicons000d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2305
NlsLexicons000f.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1785
NlsLexicons0010.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3313
NlsLexicons0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 2381
NlsLexicons0013.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1292
NlsLexicons0018.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3845
NlsLexicons0019.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3399
NlsLexicons001a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 5047
NlsLexicons001b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1590
NlsLexicons001d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1024
NlsLexicons0020.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 949
NlsLexicons0021.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2063
NlsLexicons0022.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1418
NlsLexicons0024.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2639
NlsLexicons0026.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 5028
NlsLexicons0027.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2089
NlsLexicons002a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2058
NlsLexicons0039.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3397
NlsLexicons003e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2992
NlsLexicons0045.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1289
NlsLexicons0046.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1556
NlsLexicons0047.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1543
NlsLexicons0049.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4860
NlsLexicons004a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2333
NlsLexicons004b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 622
NlsLexicons004c.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1412
NlsLexicons004e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3941
NlsLexicons0414.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4977
NlsLexicons0416.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2348
NlsLexicons0816.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4179
NlsLexicons081a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3859
NlsLexicons0c1a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1546
NlsModels0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 1479
NLSRTL33.DLL Oracle NLS Runtime Library DLL 2582
nmcogame.dll NexonMessenger Game Service 1102
nmevtmsg.dll DLL-fil for handelseloggning for NetMeeting 777
nmmkcert.dll NMMKCERT-bibliotek 997
NMTinyxml.dll N/A 4471
node.dll Node DLL 4191
normaliz.dll Unicode Normalization DLL 4884
nossu2dm.dll nossu2dm 3727
NPCCS32.DLL NPccSign 3765
npcomm.dll Named Pipes Communication System 3742
npdsplay.dll Npdsplay dll 3194
npkcrypt.dll nProtect KeyCrypt Driver Support Dll 608
npkpdb.dll nProtect KeyCrypt Program Database DLL 4023
npmproxy.dll Network List Manager Proxy 2382
npptools.dll NPP Tools Helper DLL 2195
NPSVG3.dll SVG Viewer 3.03 2455
NPSWF32.dll N/A 4619
npWatWeb.dll Windows Activation Technologies Plugin for Mozilla 651
nrkctl32.dll NrkCtl32 3167
nrpsrv.dll Name Resolution Proxy (NRP) RPC interface 915
nscrt.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 2724
nsepm.dll IIS NSEP mapping DLL 961
nshhttp.dll HTTP netsh DLL 2510
nshipsec.dll Net Shell IP Security helper DLL 1526
nshlp32.dll Netscape Conference NetHelp Interface 3016
nshwfp.dll Windows Filtering Platform Netsh Helper 2377
nsi.dll NSI User-mode interface DLL 4181
nsisvc.dll Network Store Interface RPC server 1029
nsldap32v60.dll N/A 779
nspr4.dll NSPR Library 4782
nss3.dll N/A 1181
nssutil3.dll NSS Utility Library 851
ntasn1.dll Microsoft ASN.1 API 2396
ntdll.dll NT Layer DLL 4499
ntdsapi.dll Active Directory Domain Services API 4228
ntdsbcli.dll NT5DS 2793
ntevt.dll WMI Event Log Provider 814
ntlanman.dll Microsoft® Lan Manager 1032
ntlanui.dll DLL for Lanman Control 1925
ntlanui2.dll Network object shell UI 2263
ntlsapi.dll Microsoft® License Server Interface DLL 3023
ntmarta.dll Windows NT MARTA provider 3760
ntmsapi.dll Offentliga granssnitt for flyttbara lagringsmedia 3356
ntmsdba.dll API for RSM DB-objekt 1436
ntmsevt.dll Handelseloggningsfunktion for Hantering av flyttbara lagringsmedia 3015
ntmsmgr.dll Removable Storage Service 4215
ntmssvc.dll Hanteraren av flyttbara lagringsmedia 2800
NTPhysX_Extensions_x86_s.dll PhysXExtensions Dynamic Link Library (EG) 2566
NTPhysX_Loader_x86_s.dll PhysXLoader Dynamic Link Library 2581
ntprint.dll Spooler Setup DLL 4271
ntsdexts.dll Symbolic Debugger Extensions 3092
ntshrui.dll Shell extensions for sharing 2907
ntvdm64.dll 16-bit Emulation on NT64 769
ntvdmcpl.dll Windows 16-Bit Emulation Control Panel 2870
ntvdmd.dll NTVDMD.DLL 2032
nuSound2_win.dll N/A 1587
nv4_disp.dll NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 44.03 1901
nvaudcap64v.dll NVIDIA Virtual Audio Driver 1957
NvBackendAPI32.dll NVIDIA GeForce Experience Backend API 4466
NvCameraSDK64.dll N/A 732
nvcod.dll N/A 3960
nvcpl.dll NVIDIA Display Properties Extension 4257
nvcuda.dll NVIDIA Compatible CUDA Driver, Version 175.16 950
nvd3dum.dll NVIDIA WDDM D3D Driver, Version 340.52 3763
nvDXTLibrary.dll N/A 675
NvGsa.x64.dll N/A 1898
NVI2.dll NVIDIA Install Core 4837
nview.dll NVIDIA nView Desktop and Window Manager 61.77 1484
nvmctray.dll NVIDIA Media Center Library 2016
NvQTwk.dll NVIDIA Taskbar Utility Library 4703
nvspcap.dll NVIDIA Capture Server Proxy 1080
nvspcap64.dll NVIDIA Capture Server Proxy 4417
nvToolsExt64_1.dll N/A 4161
nvtt_64.dll NVIDIA Texture Tools Dynamic Link Library 4971
nvtt.dll NVIDIA Texture Tools Dynamic Link Library 3587
nvwgf2um.dll NVIDIA D3D10 Driver, Version 335.23 2786
nvwgf2umx.dll NVIDIA D3D10 Driver, Version 340.43 1208
nw_elf.dll nwjs 3034
nwapi16.dll NW Windows/Dos API DLL 1644
nwapi32.dll NW Win32 API DLL 4959
nwcfg.dll NWC Configuration DLL 2634
nwevent.dll Handelsemeddelanden for CSNW (Client Service for NetWare) 617
Nwnp32.dll Natverks-provider for Novell NetWare 2448
nwprovau.dll DLL-fil for provider- och autentiseringspaket for CSNW (Client Service for NetWare) 3612
nwwks.dll Client Service for Netware 4121
nxcharacter.2.8.1.dll N/A 580
NxCharacter.dll NxCharacter Dynamic Link Library 1044
NxCharacter64.dll NxCharacter 64bit Dynamic Link Library 4838
NxCooking.dll PhysXCooking Dynamic Link Library 2982