קבצי Dll שמתחילים ב- N

שם קובץ תיאור הורדות
N32UserL.dll N/A 569
NAPCRYPT.DLL NAP Cryptographic API helper 1459
napdsnap.dll NAP GPEdit Extension 4821
NAPHLPR.DLL NAP client config API helper 4271
NapiNSP.dll E-mail Naming Shim Provider 2288
napipsec.dll Tvingande NAP IPsec-klient 4656
NAPMONTR.DLL NAP Netsh Helper 1086
Narrator.resources.dll N/A 2206
narrhook.dll Tangentbords- och WinEvent-anslutning for Microsoft Skarmlasaren 4924
NativeHooks.dll Microsoft Narrator Native hook handler 834
NatNetLib.dll NatNet Dynamic Link Library 3321
NaturalLanguage6.dll Natural Language Development Platform 6 4409
NAudio.dll NAudio 2645
NAVEMAIL.DLL Norton AntiVirus NAV Email 3956
NcaApi.dll Microsoft Network Connectivity Assistant API 4064
NcaSvc.dll Microsoft Network Connectivity Assistant Service 1210
ncbservice.dll Network Connection Broker 922
NcdAutoSetup.dll Network Connected Devices Auto-Setup service DLL 1852
NcdProp.dll Advanced network device properties 1893
nci.dll CoInstaller: NET 4648
ncobjapi.dll N/A 950
NCProv.dll Non-COM WMI Event Provision APIs 726
ncrypt.dll Windows NCrypt Router 2849
ncryptprov.dll Microsoft KSP 692
ncryptsslp.dll Microsoft SChannel Provider 1752
ncryptui.dll Windows cryptographic key protection UI library 4485
ncsi.dll Network Connectivity Status Indicator 4751
NCTAudioEditor2.dll NCTAudioEditor2 ActiveX DLL 2424
ncuprov.dll Network Connectivity Statistics Provider for System Resource Usage Monitor Service 3797
ncxpnt.dll Netork Setup Wizard Support DLL 1586
nddeapi.dll Network DDE Share Management APIs 4779
nddenb32.dll Network DDE NetBIOS-granssnitt 757
nde.dll N/A 507
ndfapi.dll Network Diagnostic Framework Client API 1490
ndfetw.dll Network Diagnostic Engine Event Interface 1367
ndfhcdiscovery.dll Network Diagnostic Framework HC Discovery API 4626
ndiscapCfg.dll NdisCap Notify Object 1690
ndishc.dll NDIS Helper Classes 921
ndisimplatcim.dll NDIS IM Platform WMI Provider 1793
NdisImPlatform.dll Ndis IM Platform MUX Notify Object 2144
ndismigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 3500
ndproxystub.dll Network Diagnostic Engine Proxy/Stub 2441
nduprov.dll Network Statistics Provider for System Resource Usage Monitor Service 1134
negoexts.dll NegoExtender Security Package 3710
nehbhb.dll Printer Driver Module 1954
nehbpv.dll Printer Driver Module 4723
NeroErr.dll Nero Library 759
net.dll Java(TM) Platform SE binary 4111
NetAdapterCim.dll Network Adapter WMI Provider 4865
netapi.dll N/A 2263
netapi32.dll Net Win32 API DLL 2492
netbios.dll NetBIOS Interface Library 4879
NETBREXT.DLL Norton AntiVirus Network Browser 3870
netc.dll Multi Theft Auto Module 2085
netcenter.dll Network Center control panel 3110
netcfgx.dll Network Configuration Objects 2521
netcorehc.dll Networking Core Diagnostics Helper Classes 4545
netdacim.dll Microsoft Direct Access WMI Provider 4228
netdiagfx.dll Network Diagnostic Framework 5049
netevent.dll Net Event Handler 4344
NetEventPacketCapture.dll NetEvent Packet Capture Provider 3129
netfxperf.dll Extensible Performance Counter Shim 4595
neth.dll Net Help Messages DLL 4664
netid.dll System Control Panel Applet; Network ID Page 3905
netiohlp.dll Netio Helper DLL 1352
netiomig.dll Netio Migration Plugin 563
netjoin.dll Domain Join DLL 2122
netlib_bwf.dll N/A 3092
netlogon.dll Net Logon Services DLL 2316
netman.dll Network Connections Manager 2193
netmsg.dll Net Messages DLL 723
netnccim.dll DA Network Connectivity WMI Provider 3148
NetPeerDistCim.dll BranchCache WMI Provider 3323
netplwiz.dll Map Network Drives/Network Places Wizard 726
netprof.dll Network Profile Management UI 2153
netprofm.dll Network List Manager 2751
netprofmsvc.dll Network List Manager 2008
NetProjW.dll Connect to a Network Projector 3038
netprovisionsp.dll Provisioning Service Provider DLL 1936
netrap.dll Net Remote Admin Protocol DLL 4740
NetSetupApi.dll Network Configuration API 4286
netshell.dll Network Connections Shell 2671
netSock.dll N/A 1453
netswitchteamcim.dll VM Switch Teaming WMI Provider 1604
NetTCPIP.dll TCPIP WMI Provider 2115
nettrace.dll Network Trace Helper 1004
netttcim.dll Transition Technology WMI Objects 4163
netui0.dll NT LM UI Common Code - GUI Classes 4523
netui1.dll NT LM UI Common Code - Networking classes 3504
netui2.dll NT LM UI Common Code - GUI Classes 726
NETUPGRD.DLL Network Upgrade Wizard 3104
netutils.dll Net Win32 API Helpers DLL 3767
NetVscCoinstall.dll NetVsc Protocol Driver Coinstaller 1740
netvscres.dll Библиотека ресурсов минипорта NDIS виртуальной машины 1467
network.dll libcurl Shared Library 1993
networkexplorer.dll Network Explorer 3023
networkitemfactory.dll NetworkItem Factory 1341
networkmap.dll Network Map 973
NetworkStatus.dll Network Status Interface 4005
newdev.dll Add Hardware Device Library 1065
newton.dll N/A 4343
NewUI.dll New UI 1718
nexpsRC.dll NEC Color MultiWriter Class Driver String Resource DLL 2219
Nexus.dll reFX Nexus 2 VST plug-in 3990
NGSCM.dll Next Gen Suite Common Modules 751
NGSCM64.dll Next Gen Suite Common Modules 3380
ninput.dll Microsoft Pen and Touch Input Component 3942
nisres.dll Resource DLL 2207
NL7Data0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data and Code 3925
NL7Data001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data and Code 2945
NL7Data0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data and Code 3595
NL7Data0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data and Code 4094
NL7Lexicons0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data 1967
NL7Lexicons001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data 3345
NL7Lexicons0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data 3829
NL7Lexicons0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data 2912
NL7Models0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data 4938
NL7Models001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data 4784
NL7Models0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data 4628
NL7Models0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data 4231
nlaapi.dll Network Location Awareness 2 4509
nlahc.dll NLA Helper Classes 789
nlasvc.dll Network Location Awareness 2 4997
NlbMigPlugin.dll Offline Files Migration Plugin 1592
NLEAVFileResourceMgr.dll NLEAVFil ????? 3706
NLEImageProc.dll ImagePro ????? 3161
NLEMontageMgr.dll NLEMontageMgr ????? 3435
NLEResource.dll NLEResou ????? 4791
NLESceneSeqment.dll NLEScene ????? 4691
NLEService.dll NLEServi ????? 4298
nlhtml.dll HTML filter 3676
nlmcim.dll Network Connection Profiles WMI Provider 3014
nlmgp.dll Network List Manager Snapin 4453
nlmproxy.dll Network List Manager Public Proxy 2839
nlmsprep.dll Network List Manager Sysprep Module 4675
nlsbres.dll NLSBuild resource DLL 2607
nlscoremig.dll Microsoft NLS Core Migration Lib 3509
NlsData0000.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2358
NlsData0001.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4219
NlsData0002.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2480
NlsData0003.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1516
NlsData0007.dll Microsoft German Natural Language Server Data and Code 4359
NlsData0009.dll Microsoft English Natural Language Server Data and Code 2558
NlsData000a.dll Microsoft Spanish Natural Language Server Data and Code 4566
NlsData000c.dll Microsoft French Natural Language Server Data and Code 1564
NlsData000d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2806
NlsData000f.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2295
NlsData0010.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4721
NlsData0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 4796
NlsData0013.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4382
NlsData0018.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4539
NlsData0019.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 614
NlsData001a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4701
NlsData001b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2321
NlsData001d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 5030
NlsData0020.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 915
NlsData0021.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4377
NlsData0022.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2224
NlsData0024.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3544
NlsData0026.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2379
NlsData0027.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3892
NlsData002a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4833
NlsData0039.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1898
NlsData003e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4623
NlsData0045.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2485
NlsData0046.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1089
NlsData0047.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4850
NlsData0049.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2683
NlsData004a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3140
NlsData004b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3299
NlsData004c.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4002
NlsData004e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3013
NlsData0414.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2612
NlsData0416.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1578
NlsData0816.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2855
NlsData081a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4858
NlsData0c1a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3734
Nlsdl.dll Nls Downlevel DLL 4688
NlsLexicons0001.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2652
NlsLexicons0002.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2009
NlsLexicons0003.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1996
NlsLexicons0007.dll Microsoft German Natural Language Server Data and Code 4467
NlsLexicons0009.dll Microsoft English Natural Language Server Data and Code 2265
NlsLexicons000a.dll Microsoft Spanish Natural Language Server Data and Code 1647
NlsLexicons000c.dll Microsoft French Natural Language Server Data and Code 4329
NlsLexicons000d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2289
NlsLexicons000f.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1760
NlsLexicons0010.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3286
NlsLexicons0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 2362
NlsLexicons0013.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1278
NlsLexicons0018.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3831
NlsLexicons0019.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3392
NlsLexicons001a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 5021
NlsLexicons001b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1566
NlsLexicons001d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 985
NlsLexicons0020.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 933
NlsLexicons0021.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2052
NlsLexicons0022.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1406
NlsLexicons0024.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2592
NlsLexicons0026.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 5017
NlsLexicons0027.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2069
NlsLexicons002a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2042
NlsLexicons0039.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3375
NlsLexicons003e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2978
NlsLexicons0045.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1265
NlsLexicons0046.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1543
NlsLexicons0047.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1530
NlsLexicons0049.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4840
NlsLexicons004a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2316
NlsLexicons004b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 610
NlsLexicons004c.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1398
NlsLexicons004e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3932
NlsLexicons0414.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4955
NlsLexicons0416.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2329
NlsLexicons0816.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4167
NlsLexicons081a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3848
NlsLexicons0c1a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1525
NlsModels0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 1464
NLSRTL33.DLL Oracle NLS Runtime Library DLL 2580
nmcogame.dll NexonMessenger Game Service 1080
nmevtmsg.dll DLL-fil for handelseloggning for NetMeeting 774
nmmkcert.dll NMMKCERT-bibliotek 991
NMTinyxml.dll N/A 4461
node.dll Node DLL 4186
normaliz.dll Unicode Normalization DLL 4838
nossu2dm.dll nossu2dm 3725
NPCCS32.DLL NPccSign 3764
npcomm.dll Named Pipes Communication System 3727
npdsplay.dll Npdsplay dll 3189
npkcrypt.dll nProtect KeyCrypt Driver Support Dll 605
npkpdb.dll nProtect KeyCrypt Program Database DLL 4019
npmproxy.dll Network List Manager Proxy 2333
npptools.dll NPP Tools Helper DLL 2187
NPSVG3.dll SVG Viewer 3.03 2445
NPSWF32.dll N/A 4596
npWatWeb.dll Windows Activation Technologies Plugin for Mozilla 648
nrkctl32.dll NrkCtl32 3163
nrpsrv.dll Name Resolution Proxy (NRP) RPC interface 907
nscrt.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 2723
nsepm.dll IIS NSEP mapping DLL 956
nshhttp.dll HTTP netsh DLL 2452
nshipsec.dll Net Shell IP Security helper DLL 1500
nshlp32.dll Netscape Conference NetHelp Interface 3014
nshwfp.dll Windows Filtering Platform Netsh Helper 2361
nsi.dll NSI User-mode interface DLL 4158
nsisvc.dll Network Store Interface RPC server 1004
nsldap32v60.dll N/A 776
nspr4.dll NSPR Library 4763
nss3.dll N/A 1077
nssutil3.dll NSS Utility Library 830
ntasn1.dll Microsoft ASN.1 API 2338
ntdll.dll NT Layer DLL 4437
ntdsapi.dll Active Directory Domain Services API 4162
ntdsbcli.dll NT5DS 2791
ntevt.dll WMI Event Log Provider 799
ntlanman.dll Microsoft® Lan Manager 998
ntlanui.dll DLL for Lanman Control 1918
ntlanui2.dll Network object shell UI 2227
ntlsapi.dll Microsoft® License Server Interface DLL 3017
ntmarta.dll Windows NT MARTA provider 3716
ntmsapi.dll Offentliga granssnitt for flyttbara lagringsmedia 3351
ntmsdba.dll API for RSM DB-objekt 1432
ntmsevt.dll Handelseloggningsfunktion for Hantering av flyttbara lagringsmedia 3012
ntmsmgr.dll Removable Storage Service 4205
ntmssvc.dll Hanteraren av flyttbara lagringsmedia 2795
NTPhysX_Extensions_x86_s.dll PhysXExtensions Dynamic Link Library (EG) 2564
NTPhysX_Loader_x86_s.dll PhysXLoader Dynamic Link Library 2578
ntprint.dll Spooler Setup DLL 4237
ntsdexts.dll Symbolic Debugger Extensions 3081
ntshrui.dll Shell extensions for sharing 2866
ntvdm64.dll 16-bit Emulation on NT64 705
ntvdmcpl.dll Windows 16-Bit Emulation Control Panel 2866
ntvdmd.dll NTVDMD.DLL 2011
nuSound2_win.dll N/A 1585
nv4_disp.dll NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 44.03 1894
nvaudcap64v.dll NVIDIA Virtual Audio Driver 1941
NvBackendAPI32.dll NVIDIA GeForce Experience Backend API 4440
NvCameraSDK64.dll N/A 731
nvcod.dll N/A 3956
nvcpl.dll NVIDIA Display Properties Extension 4246
nvcuda.dll NVIDIA Compatible CUDA Driver, Version 175.16 943
nvd3dum.dll NVIDIA WDDM D3D Driver, Version 340.52 3751
nvDXTLibrary.dll N/A 669
NvGsa.x64.dll N/A 1889
NVI2.dll NVIDIA Install Core 4821
nview.dll NVIDIA nView Desktop and Window Manager 61.77 1483
nvmctray.dll NVIDIA Media Center Library 2012
NvQTwk.dll NVIDIA Taskbar Utility Library 4701
nvspcap.dll NVIDIA Capture Server Proxy 1072
nvspcap64.dll NVIDIA Capture Server Proxy 4391
nvToolsExt64_1.dll N/A 4160
nvtt_64.dll NVIDIA Texture Tools Dynamic Link Library 4969
nvtt.dll NVIDIA Texture Tools Dynamic Link Library 3581
nvwgf2um.dll NVIDIA D3D10 Driver, Version 335.23 2780
nvwgf2umx.dll NVIDIA D3D10 Driver, Version 340.43 1205
nw_elf.dll nwjs 3031
nwapi16.dll NW Windows/Dos API DLL 1639
nwapi32.dll NW Win32 API DLL 4954
nwcfg.dll NWC Configuration DLL 2627
nwevent.dll Handelsemeddelanden for CSNW (Client Service for NetWare) 615
Nwnp32.dll Natverks-provider for Novell NetWare 2446
nwprovau.dll DLL-fil for provider- och autentiseringspaket for CSNW (Client Service for NetWare) 3602
nwwks.dll Client Service for Netware 4113
nxcharacter.2.8.1.dll N/A 574
NxCharacter.dll NxCharacter Dynamic Link Library 1038
NxCharacter64.dll NxCharacter 64bit Dynamic Link Library 4837
NxCooking.dll PhysXCooking Dynamic Link Library 2975